dnes je 20.6.2024

Input:

č. 765/2006 Sb. NSS, Řízení před soudem: opravné prostředky; zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku

č. 765/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: opravné prostředky; zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku
k § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
k § 9 odst. 1 zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákonů č. 271/1992 Sb., č. 255/2000 Sb. a č. 151/2002 Sb.
I. Podání, jež je podle svého obsahu zjevně odvoláním, a není tak žádným z opravných prostředků upravených soudním řádem správním, Nejvyšší správní soud odmítne pro neodstranitelný nedostatek jedné z podmínek řízení [§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
II. Kasační stížnost proti usnesení krajského soudu o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku podle § 9 odst. 1, části věty za středníkem, zákona ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je přípustná.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 9. 2005, čj. Na 225/2005-110)
Věc: Akciová společnost A. proti Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu ve věci zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 12. 5. 2005 zastavil řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku téhož soudu ze dne 19. 11. 2004. Svůj postup odůvodnil tím, že žalobkyně, která podala uvedenou kasační stížnost, nesplnila svoji poplatkovou povinnost, splatnou podáním kasační stížnosti, ani poté, co ji k tomu soud usnesením - výzvou k zaplacení soudního poplatku, doručenou zástupkyni žalobkyně dne 8. 4. 2005, vyzval a stanovil k tomu lhůtu deseti dnů. V usnesení byla žalobkyně rovněž poučena o tom, že soud řízení o kasační stížnosti zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen. V závěru tohoto usnesení byla žalobkyně mimo jiné poučena, že proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost za podmínek stanovených v § 102 a násl. s. ř. s. u Městského soudu v Praze, a to ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí.
Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 5. 2005 bylo zástupkyni žalobkyně doručeno 19. 5. 2005. Žalobkyně proti tomuto usnesení podala k Městskému soudu v Praze dne 2. 6. 2005 podání nadepsané jako „odvolání do usnesení o zastavení kasační stížnosti z důvodu nezaplacení soudního poplatku“, přičemž obsahem podání samotného bylo sdělení, že žalobkyně podává odvolání do všech částí výroku usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 5. 2005 s tím, že požaduje, aby bylo usnesení zrušeno a aby soud pokračoval v řízení. Současně na prvopise podání nalepila kolky ve výši 3000 Kč (tj. ve výši soudního poplatku za kasační stížnost), což v podání též avizovala.
Nejvyšší správní soud podání žalobkyně odmítl.
Z odůvodnění:
I ve správním soudnictví platí, že každý úkon posuzuje soud podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen [§ 41 odst. 2 o. s. ř., § 64 s. ř. s.]. V případě podání žalobkyně však neexistuje rozpor mezi obsahem a označením jejího podání; zejména nelze v žádném případě mít za to, že by její podání bylo podle obsahu kasační stížností. Z označení podání i jeho obsahu je nepochybně zřejmé, že žalobkyně neměla v úmyslu vznášet proti usnesení Městského soudu v Praze o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku námitky byť jen typově podřaditelné pod přípustné
Nahrávám...
Nahrávám...