dnes je 20.6.2024

Input:

č. 762/2006 Sb. NSS, Řízení před soudem: dočasná povaha předběžného opatření

č. 762/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: dočasná povaha předběžného opatření
k § 38 odst. 1 a § 104 odst. 3 písm. c) soudního řádu správního
Rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření je rozhodnutím dočasným, neboť má pouze omezené trvání. Kasační stížnost směřující proti rozhodnutí, jímž byl zamítnut návrh na vydání předběžného opatření, je podle § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. nepřípustná.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 1. 2004, čj. 1 Ans 2/2003-35)
Prejudikatura: srov. č. 507/2005 Sb. NSS.
Věc: Stanislav M. proti Magistrátu města Opavy o ochranu proti nečinnosti, o kasační stížnosti žalobce proti nevydání předběžného opatření.

Návrhem podaným u Krajského soudu v Ostravě se žalobce domáhal ochrany proti nečinnosti Magistrátu města Opavy ve věci opravy zápisu v matriční knize. Žalobce žádal rovněž o vydání předběžného opatření, kterým by žalovanému správnímu orgánu bylo uloženo neprodlené vydání rozhodnutí ve věci.
Usnesením ze dne 4. 12. 2003 zamítl soud návrh na vydání předběžného opatření. V odůvodněna uvedl, že žalobce neprokázal ani neosvědčil, že by bylo potřeba zatímně upravit poměry účastníků pro hrozící újmu, jak to požaduje ustanovení § 38 odst. 1 s. ř. s. Dále uvedl, že předběžné opatření nemůže být zásadně vydáno, jestliže by jeho obsah byl totožný s rozhodnutím ve věci samé. Krajský soud žalobce poučil, že
Nahrávám...
Nahrávám...