dnes je 20.6.2024

Input:

č. 757/2006 Sb. NSS, Řízení před soudem: zánik plné moci

č. 757/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: zánik plné moci
k § 35 odst. 2 soudního řádu správního
k § 20a odst. 2 občanského zákoníku
Nabytím právní moci rozhodnutí krajského soudu, jímž došlo k výmazu právnické osoby z obchodního rejstříku, a tím k zániku právnické osoby (§ 20a odst. 2 občanského zákoníku), zanikla současně i plná moc udělená touto právnickou osobou advokátovi k zastupování v řízení před soudem (§ 35 odst. 2 s. ř. s.).
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 4. 2003, čj. 6 A 11/2000-47)
Věc: Akciová společnost S. proti Komisi pro cenné papíry o opatření k nápravě.

Prezidium Komise pro cenné papíry dne 15. 11. 1999 změnilo rozhodnutí Komise pro cenné papíry ze dne 1. 7. 1998 tak, že žalobci podle § 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „zákon č. 248/1992 Sb.“), uložilo zjednat nápravu nedostatků tím, že provede výměnu osoby v představenstvu. Žalobce současně bude informovat Komisi pro cenné papíry ve lhůtě 14 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o přijatých opatřeních, která povedou ke sjednání nápravy, a o lhůtách jejich realizace. Žalobce porušil ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 248/1992 Sb. tím, že v rozporu s tímto ustanovením v průběhu roku 1996 nakoupil do svého majetku celkem 14 směnek vystavených společností R, které nejsou cennými papíry specifikovanými v § 17 zákona č. 248/1992 Sb.
Žalobou doručenou dne 31. 1. 2000 Vrchnímu soudu v Praze se žalobce domáhal přezkoumání zákonnosti rozhodnutí žalované a navrhoval, aby výrok II tohoto rozhodnutí byl zrušen a věc vrácena prezidiu Komise pro cenné papíry k dalšímu řízení.
Podáním ze dne 28. 11. 2000, které došlo Vrchnímu soudu v Praze dne 5. 12. 2000, sdělil žalovaný, že dne 23. 11. 2000 mu bylo doručeno usnesení Krajského obchodního soudu v Brně, kterým se společnost S. vymazává z obchodního rejstříku, a to bez právního nástupce. Výmazem došlo ke ztrátě právní subjektivity žalobce, což podle názoru žalovaného zakládá překážku postupu řízení podle § 107 odst. 1 o. s. ř.
Z usnesení Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 20. 11. 2000 vyplývá, že v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně byla vymazána společnost S. se všemi zápisy. Den zápisu byl 20. listopad 2000. Uvedené usnesení nabylo právní moci dne 8. 12. 2000.
V souladu s § 132 s. ř. s. věc převzal a dokončil Nejvyšší správní soud.
Přípisem ze dne 10. 3. 2003 sdělil JUDr. Tomáš A. k dotazu Nejvyššího správního soudu, že plná moc udělená k zastupování žalobce dne 31. 7. 2000 mu nebyla dosud vypovězena. Sdělil dále, že mu není známo nic o tom, že by práva z podané žaloby přešla na jinou osobu. Uvedl, že pro případ, že soud dospěje k závěru, že je nadále právním zástupcem žalobce, bere žalobní návrh v celém rozsahu zpět. Pro případ, že soud dospěje k závěru, že zánikem žalobce a jeho výmazem z obchodního rejstříku zanikla plná moc, navrhuje, aby Nejvyšší
Nahrávám...
Nahrávám...