dnes je 29.9.2023

Input:

72/2000 Sb., Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění účinném k 3.11.2020

č. 72/2000 Sb., Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění účinném k 3.11.2020
ZÁKON
ze dne 24. února 2000
o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
(zákon o investičních pobídkách)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
453/2001 Sb.
(k 30.1.2002)
mění (27 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení)
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 2 odst. 4
19/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění (25 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení)
ÚZ 350/2004 Sb.
 
 
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
mění poznámku č. 3), ruší část třetí - novelu zrušeného zák. č. 9/1991 Sb.
62/2005 Sb.
(k 8.2.2005)
v § 2 odst. 4 vkládá čárku
443/2005 Sb.
(k 10.11.2005)
v § 8 ruší odst. 2 a označení odst. 1
159/2007 Sb.
(k 2.7.2007)
mění celkem 32 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 7 odst. 3 písm. c)
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 7 odst. 2 písm. d)
192/2012 Sb.
(k 12.7.2012)
mění, celkem 41 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
407/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3 odst. 5
84/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
mění, celkem 74 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
210/2019 Sb.
(k 6.9.2019)
mění, celkem 71 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
450/2020 Sb.
(k 3.11.2020)
mění § 2, § 6a a § 7; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
INVESTIČNÍ POBÍDKA
§ 1
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie pro poskytování regionální investiční podpory a podpory zaměstnanosti a vzdělávání1) všeobecné podmínky pro poskytování investiční pobídky, postup při poskytování investiční pobídky a výkon státní správy s tím související za účelem podpory hospodářského rozvoje a vytváření pracovních míst na území České republiky.
(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo”) plní oznamovací povinnost o poskytování investiční pobídky podle tohoto zákona vyplývající pro Českou republiku z přímo použitelného předpisu Evropské unie1) .
§ 1a
Vymezení základních pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) investiční pobídkou veřejná podpora ve formě
1. slevy na daních z příjmů podle zvláštního právního předpisu12) ,
2. převodu pozemků včetně související infrastruktury za zvýhodněnou cenu,
3. hmotné podpory vytváření nových pracovních míst podle zvláštního právního předpisu13) ,
4. hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu13) ,
5. hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci, nebo
6. osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem23) ,
b) investiční akcí investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku uskutečněná na území České republiky v rámci podnikání příjemce investiční pobídky,
c) zahájením prací souvisejících s realizací investiční akce
1. zahájení stavebních prací,
2. zahájení pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou pořizování pozemků a s výjimkou pořizování dokumentace potřebné pro realizaci investiční akce, nebo
3. právní jednání zavazující k pořízení strojního zařízení,
d) příjemcem investiční pobídky podnikající právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky (dále jen „rozhodnutí o příslibu”),
e) strojním zařízením dlouhodobý hmotný majetek, který spadá do kapitol 84, 85 nebo 90 celního sazebníku26) , nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, který spadá do kapitol 84, 85 nebo 90 celního sazebníku26) ,
f) dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle právních předpisů upravujících účetnictví,
g) novým pracovním místem pracovní místo, které je vytvořené v přímé souvislosti s investiční akcí, a které znamená nárůst počtu zaměstnanců v místě realizace investiční akce ve srovnání s průměrným počtem zaměstnanců v místě realizace investiční akce za posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém byl předložen záměr získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1, a které je obsazené zaměstnancem, který má sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou a je občanem České republiky,
Nahrávám...
Nahrávám...