dnes je 20.6.2024

Input:

č. 671/2005 Sb. NSS, Rozhodování ve věcech soukromoprávních: škoda způsobená při výkonu veřejné moci

č. 671/2005 Sb. NSS
Rozhodování ve věcech soukromoprávních: škoda způsobená při výkonu veřejné moci
k zákonu č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) (v textu též „zákon č. 82/1998 Sb.“)
k § 46 odst. 2 soudního řádu správního
O nároku na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, rozhodují soudy v občanském soudním řízení.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 5. 2005, čj. Na 12/2005-8)
Věc: Ing. Ladislav S. v Z. proti Ministerstvu financí o náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem státních orgánů.

Žalobce dne 11. 1. 2005 podal u Nejvyššího správního soudu žalobu, kterou se domáhal přezkoumání „rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 26. 7. 2004“. Z listin přiložených k žalobě přitom vyplynulo, že žalobce podáním ze dne 30. 1. 2004 uplatnil u žalovaného podle zákona č. 82/1998 Sb. nárok na náhradu škody ve výši 12 178 351 Kč způsobené mu v rámci daňového řízení nezákonnými rozhodnutími a nesprávným úředním postupem Finančního úřadu ve Zlíně a Finančního ředitelství v Brně. Přípisem ze dne 26. 7. 2004, který je napadán žalobou, žalovaný žalobcově žádosti částečně vyhověl, a to ve výši 14 333 Kč.
Nejvyšší správní soud žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou, zda se může věcí zabývat meritorně a rozhodnout ji, a dospěl k závěru, že v daném případě je na místě postup podle § 46 odst. 2 s. ř. s., podle něhož soud návrh odmítne, domáhá-li se navrhovatel rozhodnutí ve sporu nebo v jiné právní věci, o které má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení, anebo domáhá-li se návrhem přezkoumání rozhodnutí, jímž správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci. (...)
Předmětem rozhodování v dané věci je oprávněnost žalobcova nároku na náhradu škody způsobené mu nezákonnými rozhodnutími a nesprávným úředním postupem státních orgánů při výkonu veřejné moci. Podmínky, za nichž stát odpovídá za takovou škodu, stanoví
Nahrávám...
Nahrávám...