dnes je 15.7.2024

Input:

č. 668/2005 Sb. NSS, Ceny: zneužití hospodářského postavení při sjednání ceny; porušení cenových předpisů

č. 668/2005 Sb. NSS
Ceny: zneužití hospodářského postavení při sjednání ceny; porušení cenových předpisů
k § 2 odst. 3, § 15 odst. 3 a § 16 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách
I. Správní orgán pochybil, pokud hledisko cenového vývoje na srovnatelných trzích, z něhož je třeba podle § 16 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, vycházet při posuzování zneužití hospodářského postavení při sjednání ceny podle § 2 odst. 3 tohoto zákona, spojil pouze s existencí trhu, na němž se uplatňuje účinná hospodářská soutěž. Citovaný zákon váže toto hledisko pouze na existenci srovnatelného trhu jako takového a cenový vývoj na něm, nikoliv však již na podmínku, že takovým trhem může být pouze trh, na němž existuje účinná hospodářská soutěž.
II. Na obce při výkonu samostatné působnosti, popř. na právnické osoby jimi k výkonu této působnosti založené, se vztahuje § 2 odst. 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, zakazující jim zneužít hospodářské postavení k získání nepřiměřeného hospodářského prospěchu tím, že do ceny nájmu zahrnou neoprávněné náklady nebo nepřiměřený zisk; pokud tento zákaz poruší, dopustí se porušení cenových předpisů podle § 15 odst. 3 téhož zákona.
III. Ukládá-li § 2 odst. 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, zákaz zahrnout do sjednané ceny neoprávněné náklady nebo nepřiměřený zisk, je třeba ve smyslu § 2 odst. 1 tohoto zákona sjednanou cenu posuzovat jen ve vztahu k předmětu nájmu; cena nájmu může zahrnovat pouze oprávněné náklady a přiměřený zisk vztahující se k pronajatému majetku. Cena nájmu již nemůže zahrnout náklady související se zajištěním dalších činností, které pro žalobce vyplývají z výkonu zákonem stanovené samostatné působnosti obcí při zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod. Z pohledu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, není rozhodné, k jakému účelu jsou použity finanční prostředky získané ze smluvních ujednání, na něž se vztahuje ustanovení § 2 odst. 3 téhož zákona.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 4. 2004, čj. 6 A 45/2000-77)
Věc: Dobrovolný svazek obcí J. v Č. proti Ministerstvu financí o uložení pokuty.

Rozhodnutím Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 16. 11. 1999 byla žalobci uložena pokuta ve výši 15 893 000 Kč za porušení cenových předpisů podle § 15 odst. 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách (dále jen „zákon o cenách“), jehož se žalobce dopustil tím, že jako prodávající - pronajímatel zneužil svého hospodářského postavení při sjednávání ceny podle § 2 odst. 3 zákona o cenách tím, že za rok 1997 vyfakturoval kupujícímu - nájemci (akciová společnost V.) za pronájem oddělitelného majetku obcí, který zůstal v majetku žalobce, a neoddělitelného majetku Vodárenské soustavy Jižní Čechy v zůstatkové ceně 1 995 483 tis. Kč sjednanou cenu ve výši 123 400 tis. Kč, zahrnující neoprávněné náklady. Obvyklá cena za pronájem tohoto majetku provozovaného nájemcem v roce 1997, stanovená v souladu s § 16 odst. 2 zákona o cenách, činí 107 507 tis. Kč. Z odůvodnění rozhodnutí je patrný závěr správního orgánu, že žalobce jako vlastník oddělitelného majetku obcí v něm sdružených a neoddělitelného majetku Vodárenské soustavy Jižní Čechy
Nahrávám...
Nahrávám...