dnes je 12.6.2024

Input:

č. 569/2005 Sb. NSS; Řízení před soudem: dokazování na základě dvojjazyčných dokladů

č. 569/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: dokazování na základě dvojjazyčných dokladů
k § 103 odst. 1 písm. d) soudního řádu správního
Za vadu řízení před soudem ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. nelze považovat skutečnost, že soud při posouzení nároku na plný invalidní důchod vycházel i z dokladů v polském jazyce, aniž pořídil jejich překlad, pokud z dokladů dovodil jen skutečnosti stěžovatelem nezpochybněna a doložené i jinými dvojjazyčnými doklady.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 1. 2004, čj. 2 Ads35/2003-70)
Věc: Marek K. (Polská republika) proti České správě sociálního zabezpečení o plný invalidní důchod, o kasační stížnosti žalobce.

Rozhodnutím žalované ze dne 15. 10. zabezpečení mezi Českou republikou 2001 byla zamítnuta žalobcova žádost o plný invalidní důchod z důvodů nesplnění podmínek stanovených v „ § 39“ zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a ve smyslu Úmluvy o sociálním a Polskou republikou.
Městský soud v Praze svým rozsudkem ze dne 30. 5. 2002 toto rozhodnutí žalované potvrdil. Vycházel přitom ze skutečnosti, že žalobce uznal jako plně invalidního od 29. 12. 2000 polský lékař a podle zprávy ZUS Nowy Sacz založené v dávkovém spise o dobách zaměstnání do r. 1999 a na základě zjištění o době zaměstnání v České republice v letech 1995 - 1998 bylo prokázáno v rozhodném období deseti let před uznáním plné invalidity (tj. v období od 29. 12. 1990 do 28. 12. 2000) získání 3 roků a 179 dní pojištění. Soud zaujal názor, že nebyly splněny zákonné podmínky nároku na plný invalidní důchod, spočívající v potřebné době pojištění v deseti letech před vznikem invalidity podle § 40 odst. 1, 2 zákona č. 155/1995 Sb. Žalobce nadto ani netvrdil žádné další doby pojištění.
V kasační stížnosti proti rozsudku městského soudu žalobce (stěžovatel) namítl kasační důvody uvedené v § 103 odst. 1 písm. b) a d) s. ř. s. a spočívající v nedostatku skutkových zjištění potřebných pro právní posouzení věci.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl jako nedůvodnou (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).
Z odůvodnění:
Z kasační stížnosti plyne, že žalovaná vydala dvě rozhodnutí, a to rozhodnutí ze dne 11. 6. 1999, kterým zamítla žádost o přiznání částečného invalidního důchodu, a rozhodnutí ze dne 15. 10. 2001, kterým zamítla žádost o přiznání plného invalidního důchodu, vždy s poukazem na nesplnění doby pojištění. Opravný prostředek podal stěžovatel řádně a včas proti oběma rozhodnutím; soud se ovšem zabýval jen opravným prostředkem podaným proti druhému rozhodnutí, aniž je ze spisu či rozsudku patrno, jak bylo vyřízeno odvolání proti rozhodnutí prvému. Ve spise jsou sice založeny rozhodné písemnosti, a to zejména doklady od ZUS Nowy Sacz, ovšem pouze v polském jazyce, aniž byl pořízen jejich český překlad. V důsledku toho byly nesprávně zhodnoceny doby pojištění pro účely přiznání invalidního důchodu. Z rozhodnutí polských orgánů sociálního zabezpečení vyplývá uznání částečné invalidity k datu 1. 3. 1998 (doba rozhodná je od 1. 3. 1988 do 28. 2. 1998) a uznání plné invalidity k datu 29. 12. 2000 (doba rozhodná je od 29. 12. 1990 do 28.12.2000). Z dopisu ZUS Nowy Sacz ze dne 13. 3. 2001 založeného
Nahrávám...
Nahrávám...