dnes je 19.7.2024

Input:

č. 49/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: podjatost soudce

č. 49/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: podjatost soudce
k § 8 odst. 1 a 5 soudního řádu správního
I. O námitce podjatosti člena senátu Nejvyššího správního soudu rozhodne jiný senát téhož soudu (§ 8 odst. 5 s. ř. s.).
II.“Poměr k účastníkovi“, v důsledku něhož by byl soudce vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci (§ 8 odst. 1 s. ř. s.), nelze spatřovat v tom, že se účastník při plnění svých povinností novináře setkával se soudcem na jeho dřívějším pracovišti, a to tím spíše, neuvádí-li účastník žádné další skutečnosti, z nichž by bylo možno dovozovat podjatost v důsledku těchto kontaktů.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 7. 2003, čj. Nao 28/2003-5)
Věc: Tomáš P. v P. proti Českému statistickému úřadu o poskytnutí informace, o námitce podjatosti vznesené vůči soudkyni Nejvyššího správního soudu JUDr. B. Ch.

Žalobce se žalobou, původně podanou u Vrchního soudu v Praze, domáhal zrušení rozhodnutí předsedkyně žalovaného správního úřadu, kterým byl zamítnut žalobcův rozklad a potvrzeno rozhodnutí Českého statistického úřadu ze dne 4. 12. 2001 o částečném nevyhovění žalobcově žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V souvislosti s reformou správního soudnictví věc k dokončení řízení převzal Nejvyšší správní soud.
Žalobce ve vyjádření k věci ze dne 20. 5. 2003 současně vznesl námitku podjatosti soudkyně Nejvyššího správního soudu JUDr. B. Ch. jako členky šestého senátu Nejvyššího správního soudu, který podle rozvrhu práce má ve věci rozhodovat.
První senát Nejvyššího správního soudu o námitce podjatosti rozhodl
Nahrávám...
Nahrávám...