dnes je 15.7.2024

Input:

č. 486/2005 Sb. NSS, Řízení před soudem: kasační stížnost proti neustanovení zástupce

č. 486/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: kasační stížnost proti neustanovení zástupce
k § 35 odst. 7, § 103 odst. 1 písm. d) a § 105 odst. 2 soudního řádu správního
V řízení u Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti proti usnesení krajského soudu o zamítnutí návrhu na ustanovení zástupce žalobců není důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti nedostatek právního zastoupení (§ 105 odst. 2 s. ř. s.).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 4.2004, čj. 6 Azs 27/2004-41)
Věc: A) Janna F., B) nezl. Philippe F. a C) nezl. Stepán F. (Ruská federace) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobců.

V žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 6. 2003 požádali žalobci o ustanovení bezplatného zástupce z řad advokátů, protože nemají žádný příjem.
Městský soud v Praze zamítl tento návrh žalobců usnesením ze dne 31. 10. 2003 napadeným kasační stížností, neboť jednou z podmínek pro ustanovení zástupce podle § 35 odst. 7 s. ř. s. je skutečnost, že je ustanovení zástupce třeba k ochraně práv žadatele. Podle názoru soudu však tato podmínka nebyla splněna, neboť stěžovatelé v souladu s poučením správního orgánu využili svého oprávnění domáhat se přezkoumání rozhodnutí žalovaného soudem a jimi podaný opravný prostředek má zákonem požadované náležitosti, zejména návrh obsahuje označení napadeného rozhodnutí, důvody a námitky, které žalobce k podání opravného prostředku vedly, a obsahuje i návrh výroku rozsudku. Podle názoru soudu tak žalobci svými vlastními úkony učinili vše, co mohli podle právních předpisů učinit k ochraně svých práv, neboť se na soud obrátili dostatečně kvalifikovaným způsobem. Městský soud v Praze má dále za to, že další zákonem stanovená podmínka pro osvobození od soudních poplatků, a to majetkové a osobní poměry žalobců, byla naplněna.
Nejvyšší správní soud usnesení Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel podle § 105 odst. 2 s. ř. s. zastoupen advokátem. V dané věci nejsou žalobci (stěžovatelé) zastoupeni advokátem a sami rovněž nemají právnické vzdělání. Povaha rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje, však vylučuje, aby v posuzované věci bylo možno nedostatek podmínky povinného zastoupení považovat za překážku, jež by bránila vydání rozhodnutí, jímž se řízení o kasační stížnosti končí. Je-li předmětem přezkumu rozhodnutí, jímž nebylo vyhověno žádosti účastníka o ustanovení zástupce z řad advokátů, trvání na podmínce povinného zastoupení by vedlo k vlastnímu popření cíle, jejž účastník podáním žádosti sledoval, a k popření vlastního smyslu řízení o kasační stížnosti, v němž má být zkoumán závěr o tom, že účastník právo na ustanovení zástupce nemá.
Nejvyšší správní soud po zjištění, že kasační stížnost je podána včas a že je přípustná, přezkoumal napadené usnesení včetně řízení, které mu předcházelo, a dospěl k závěru, že kasační stížnost je
Nahrávám...
Nahrávám...