dnes je 19.7.2024

Input:

č. 481/2005 Sb. NSS, Daň darovací a daň z převodu nemovitostí: dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví

č. 481/2005 Sb. NSS
Daň darovací a daň z převodu nemovitostí: dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
k § 6 odst. 4 a § 9 odst. 3 zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, v původním znění (před novelou provedenou zákonem č. 420/2003 Sb.)
k § 140, § 141 odst. 1 a § 611 občanského zákoníku
k § 2 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též „daňový řád“, „d. ř.“)
Ustanovení § 6 odst. 4 zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 420/2003 Sb., je třeba vykládat tak, že se vztahuje i na dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dle § 141 odst. 1 občanského zákoníku, na jejímž základě spoluvlastníci zrušili své spoluvlastnictví ke společným pozemkům - v době uzavírání dohody samostatným právním věcem - a tyto pozemky si mezi sebe reálně rozdělili tak, že každý z nich se stal výlučným vlastníkem v dohodě konkrétně uvedených pozemků, přičemž jeden ze spoluvlastníků nabyl do výlučného vlastnictví bezúplatně více, než činila hodnota jeho podílu.
Ustanovení § 141 odst. 1 občanského zákoníku upravuje možnost spoluvlastníků dohodnout se o zrušení spoluvlastnictví a o vzájemném vypořádání. Postupují-li spoluvlastníci podle tohoto ustanovení, nelze jejich dohodu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, považovat za právní úkon, jímž formálně právně zastřeli jiný právní úkon, v tomto případě např. převod spoluvlastnického podílu podle § 140 občanského zákoníku nebo směnnou smlouvu podle § 611 občanského zákoníku.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30.11.2004, čj. 5 Afs 20/2003-45)
Věc: Lesy České republiky proti Finančnímu ředitelství v Ostravě o daň z převodu nemovitostí (daň darovací), o kasační stížnosti žalovaného.

Podle obsahu dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví (dále též „dohoda“) uzavřené dne 24. 1. 2001 mezi MVDr. Liborem J. a Českou republikou, za niž jednal v této věci státní podnik Lesy České republiky, byli MVDr. Libor J. a Česká republika spoluvlastníky, a to každý k ideální jedné polovině celkem devíti lesních pozemků včetně trvalých porostů v katastrálním území M., zapsaných u Katastrálního úřadu
v Přerově na listu vlastnictví č. 249. Lesy ČR, státní podnik, měly právo hospodaření s těmito pozemky. Podle článku II dohody se její účastníci dohodli na tom, že ke dni její účinnosti se podílové spoluvlastnictví k nemovitostem ruší a na základě vzájemné dohody se Česká republika s právem hospodaření pro Lesy ČR, s. p., stává výlučným vlastníkem dvou pozemků, přičemž jejich celková hodnota zjištěná znaleckým posudkem činí 970 920 Kč. MVDr. Libor J. se stal výlučným vlastníkem sedmi pozemků. Jejich celková hodnota činila 589 840 Kč. Hodnota nemovitostí získaných Českou republikou s právem hospodaření pro státní podnik převýšila hodnotu spoluvlastnického podílu o částku 190 540 Kč. Podle článku IV dohody MVDr. Libor J. výslovně prohlásil, že se vyrovnání zjištěného rozdílu výslovně vzdává. Podle doložky
Nahrávám...
Nahrávám...