dnes je 12.6.2024

Input:

č. 476/2005 Sb. NSS; Živnostenské podnikání: doručování podnikateli

č. 476/2005 Sb. NSS
Živnostenské podnikání: doručování podnikateli
k § 70 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.
Jestliže je živnostenskému úřadu známo, že doručení podle § 70 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona, na adresu sídla právnické osoby je vyloučeno a současně její jednatel požádá o doručování na jinou adresu, nemůže nastat fikce doručení, bylo-li doručováno na adresu sídla.*)
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 11. 2004, čj. 2 As 34/2004-69)
Věc: Společnost s ručením omezeným H. v K. proti Krajskému úřadu Jihočeského kraje o zrušení živnostenských oprávnění, o kasační stížnosti žalovaného.

Městský úřad Jindřichův Hradec, Obecní živnostenský úřad (dále též „živnostenský úřad I. stupně“), rozhodnutím ze dne 27. 5. 2003 zrušil živnostenská oprávnění žalobce pro neplnění povinností vůči státu na úseku sociálního zabezpečení.
Krajský úřad Jihočeského kraje rozhodnutím ze dne 18. 9. 2003 zamítl odvolání žalobce jako opožděné.
Krajský soud v Českých Budějovicích kasační stížností napadeným rozsudkem ze dne 29. 3. 2004 rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Krajský soud vycházel ze skutečnosti, že v průběhu správního řízení jednatel společnosti Ing. Lubomír H. požádal o doručování na svou adresu, neboť v sídle společnosti druhý společník František V. poštu nepřebírá a je proti němu vedeno jednak řízení o jeho vyloučení ze společnosti, jednak trestní řízení pro zpronevěření finančních prostředků společnosti, což bylo správnímu orgánu doloženo. Pokud za této situace správní orgán prvního stupně doručoval rozhodnutí na adresu společnosti a k doručení mělo dojít fikcí, jde o doručení neúčinné, neboť nebyl důvod k postupu podle § 70 odst. 2 živnostenského zákona, ale podle správního řádu.
Proti tomu rozsudku podal žalovaný kasační stížnost, v níž namítal, že rozhodnutí živnostenského úřadu I. stupně bylo řádně a v souladu s § 70 odst. 2 živnostenského zákona doručeno, a zamítnutí odvolání pro opožděnost tak bylo důvodné. Doručováno bylo na adresu sídla společnosti a soud se dostatečně nevypořádal se speciální právní úpravou doručování obsaženou v živnostenském zákoně; jeho argumentace o neúčinnosti doručení je obecná a nemá oporu v právním předpisu. Závěr o tom, že náhradního doručení nelze užít tam, kde je možné doručit přímo, neodpovídá živnostenskému zákonu, který přímé a náhradní doručení nerozlišuje. Požadavky jednotlivých jednatelů společnosti nelze upřednostňovat před zákonem. Není povinností úřadu zabývat se spory uvnitř společnosti a zpochybňovat postavení dalšího jednatele. Žalobce sídlo nezměnil a stejně tak Ing. Lubomír H. i František V. jsou jednateli společnosti; navíc František V. bydlí na adrese sídla společnosti.
K tomu ze správního spisu vyplynulo, že živnostenský úřad I. stupně měl k dispozici výpis z obchodního rejstříku ze dne 3. 2. 1999, v němž je uvedeno, že jednateli společnosti s ručením omezeným H. jsou Ing. Lubomír H. a František V., adresa sídla společnosti je totožná jako adresa Františka V. a za společnost jsou oprávněni jednat jednatelé, každý samostatně. Oznámení o
Nahrávám...
Nahrávám...