dnes je 16.6.2024

Input:

č. 467/2005 Sb. NSS; Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem

č. 467/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem
k § 82 soudního řádu správního
Rozhodnutím správního orgánu o odnětí plného invalidního důchodu nedochází k zásahu správního orgánu ve smyslu § 82 s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8.10.2004, čj. 5 Ads 53/2003-50)
Věc: Miroslav P. v D. proti České správě sociálního zabezpečení o obnovu řízení ve věci invalidního důchodu, o kasační stížnosti žalobce.

Krajský soud v Hradci Králové dne 4. 4. 2003 zamítl návrh na obnovu řízení ve věci invalidního důchodu, a to s poukazem na ustanovení § 114 s. ř. s., který taxativně stanoví případy přípustnosti obnovy řízení, přičemž obnova řízení ve věcech důchodového pojištění podle tohoto ustanovení přípustná není.
Proti tomuto rozhodnutí brojil žalobce (dále „stěžovatel“) kasační stížností, v níž se zabýval důvody, pro které měl krajský soud vyhovět jeho žádosti o obnovu řízení. K výzvě soudu pak kasační stížnost doplnil o právní důvody. V nich poukázal na ustanovení § 114 odst. 1 s. ř. s. a následně jeho odst. 2,3. Dovodil, že ustanovení § 114 s. ř. s. přípustnost obnovy řízení ve věcech důchodového pojištění nevylučuje, jestliže návrh na obnovu řízení směřuje proti rozsudku vydanému v řízení o ochraně před zásahem správního orgánu, což je stěžovatelův případ. Rozhodnutím krajského soudu ze dne 10.10.1996 totiž bylo potvrzeno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o odnětí plného invalidního důchodu, a v tomto soudním řízení se tedy stěžovatel domáhal ochrany před zásahem správního orgánu.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Z obsahu připojeného soudního spisu je patrné, že rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové z 21. 6. 2001 bylo potvrzeno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 28. 5.1996, jimž byl stěžovateli odňat plný invalidní důchod počínaje dnem 12.7.1996 podle § 56odst. 1 zákona č. 150/1995 Sb. s tím, že stěžovatel je podle posudku lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Pardubicích ze dne 26. 3. 1996 již pouze částečně invalidní. Proti tomuto potvrzujícímu rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21.6.2001 bylo podáno odvolání k Vrchnímu soudu v Praze a ten svým rozsudkem ze dne 5.2. 2002 rozsudek soudu I. stupně potvrdil. Pokud šlo o dovolání adresované Nejvyššímu soudu v Brně, ten jej svým usnesením ze dne 3. 10. 2002 odmítl.
Důvod, který uvádí stěžovatel v kasační stížnosti, nemůže být v řízení před Nejvyšším správním soudem shledán oprávněným. Tento soud totiž jedná ve smyslu ustanovení hlavy III dílu druhého - obnova řízení; podle ustanovení
Nahrávám...
Nahrávám...