dnes je 18.7.2024

Input:

40/2004 F.z., Pokyn č. D-267: sdělení k vymezení pojmu "Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství" pro účely daně z příjmů fyzických osob

40/2004 F.z., Pokyn č. D-267: sdělení k vymezení pojmu "Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství" pro účely daně z příjmů fyzických osob
Pokyn č. D - 267
Sdělení k vymezení pojmu „Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství” pro účely daně z příjmů fyzických osob
 
Referent: JUDr. Marta Sobolová, tel.: 257 042 275
Č. j.: 53/62 466/2004-531
Ministerstvo financí pro účely daně z příjmů fyzických osob sděluje:
V návaznosti na § 12a zákona č. 105/190 Sb., o soukromém podnikání občanů, uveřejnilo Ministerstvo financí pro účely daně z příjmů fyzických osob podrobnější vymezení „zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství”. Jednalo se o Sdělení k vymezení pojmu „Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství” pro účely daně z příjmů fyzických osob pod čj. 153/7 023/1994 - Finanční zpravodaj č. 3/1994, Dodatek ke Sdělení k vymezení pojmu „Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství” čj. 153/12 828/1994 - Finanční zpravodaj č. 4/1994 a Změna Dodatku ke sdělení k vymezení pojmu „zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství” čj. 153/51 360/2001 - Finanční zpravodaj č. 9-10 2001. Postup podle tohoto Sdělení a dodatků k němu lze, vzhledem k novele zákona o zemědělství (viz dále), uplatnit naposledy za zdaňovací období 2004.
Zákonem č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (dále jen „zákon”), se totiž ruší § 12a zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů a zákon č. 219/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů. Dále se tímto zákonem definují pojmy „Zemědělský podnikatel” a „Zemědělská výroba včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách”, a to takto:
Zemědělským podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených zákonem. Taková osoba je povinna se zaevidovat u místně příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností.
Osoba provozující ke dni účinnosti zákona zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb., a zákona č. 455/1991 Sb., se považuje za zemědělského podnikatele, pokud ve lhůtě 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona (tato část zákona má účinnost od 1. 5. 2004) se zaeviduje na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Osvědčení vydané samostatně hospodařícímu rolníkovi před účinností zákona platí 5 let od nabytí účinnosti zákona a držitel se považuje za osobu podnikající v zemědělství.
Fyzická osoba provozující na základě živnostenského oprávnění vydaného před účinností zákona činnosti, které jsou na základě zákona zemědělskou činností, se považuje za zemědělského podnikatele, avšak je povinna se zaregistrovat ve lhůtě 1 roku od nabytí účinnosti zákona na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou pravomocí.
Příjmy zemědělského podnikatele ze zemědělské výroby se posuzují jako příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Zemědělskou
Nahrávám...
Nahrávám...