dnes je 2.3.2024

Input:

č. 252/2004 Sb. NSS; Řízení před soudem: počítání lhůt

č. 252/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: počítání lhůt
k § 40 odst. 2 soudního řádu správního
Bylo-li soudní rozhodnutí doručeno účastníku v pátek 2. května 2003, pak posledním dnem dvoutýdenní lhůty k podání kasační stížnosti byl pátek 16. května 2003.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2003, čj. 5 Ads 43/2003-64)
Věc: Jan T. (Slovenská republika) proti České správě sociálního zabezpečení o plný invalidní důchod, o kasační stížnosti žalobce.

Česká správa sociálního zabezpečení rozhodnutím ze dne 27. 11. 2001 odňala žalobci plný invalidní důchod od 1. 1. 2002.
Správní žalobu proti tomuto rozhodnutí zamítl Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 7. 4. 2003, který byl žalobci doručen dne 2.5. 2003.
Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel u Městského soudu v Praze dne 19. 5. 2003 odvolání, v němž žádal pravdivé prošetření svého zdravotního stavu. Městský soud v Praze posoudil dané podání jako kasační stížnost.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako opožděnou odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.
Z odůvodnění:
Žalobci byl rozsudek Městského soudu v Praze doručen dne 2. 5. 2003. Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu
Nahrávám...
Nahrávám...