dnes je 15.7.2024

Input:

č. 2/2003 Sb. NSS, Zrušení právního předpisu Ústavním soudem ve vztahu k rozhodování ve správním soudnictví

č. 2/2003 Sb. NSS
Zrušení právního předpisu Ústavním soudem ve vztahu k rozhodování ve správním soudnictví
k nálezu Ústavního soudu č. 404/2002 Sb.
k § 19 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění před nálezem Ústavního soudu č. 404/2002 Sb. a po tomto nálezu
k § 1 a násl. zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů
k § 71 odst. 2, 3,4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu
Zruší-li Ústavní soud některé ustanovení zákona pro jeho neústavnost, odpovídá principu oprávněného očekávání, aby soud v přezkumném řízení zrušil rozhodnutí správního orgánu, které se o ně opírá. Při přezkoumání zákonnosti rozhodnutí proto správní soud není vázán ustanovením takto zrušeného zákonného ustanovení, ale musí dbát nálezu Ústavního soudu; v takovém případě není rozhodující, že napadené rozhodnutí správního orgánu bylo vydáno ještě před tím, než Ústavní soud zákonné ustanovení zrušil. Nezákonnost napadeného rozhodnutí pak správní soud zpravidla shledá v rozporu s předpisem vyšší právní síly, totiž s Ústavou. O otázce rozporu zákona s Ústavou si soud ve správním soudnictví nemůže učinit úsudek sám, a to tím spíše, byl-li zákon zrušen v řízení, které správní soud v obdobné věci sám svým návrhem u Ústavního soudu vyvolal.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 5.2003, čj. 7 A 146/2001-29)
Prejudikatura: Soudní judikatura ve věcech správních č. 1046/2002.
Věc: Plzeňský kraj proti Ministerstvu zemědělství o stanovení podmínek při převodu věcí, práv a závazků.

Podle napadeného rozhodnutí žalovaného došlo s účinností od 1. 10. 2001 k přechodu věcí, práv a závazků, k nimž náleželo právo hospodaření Střednímu odbornému učilišti v R., do působnosti kraje Plzeňského. Rozhodnutí obsahovalo podmínky s poukazem na tehdy účinné ustanovení § 19 zákona o krajích:
1. Nemovitosti budou využity pro výchovu a vzdělávání nebo pro poskytování školských služeb v předškolních zařízeních, školách a školských zařízeních zřízených krajem.
2. Změna účelu využití nemovitostí nebo jejich částí či součástí mimo rámec bodu 1., jejich prodej, směna, darování či vklad do majetku jiné osoby nebo zatížení zástavním právem, popřípadě výpůjčka či nájem nemovitostí nebo jejich částí či součástí na dobu delší jednoho roku jsou možné jen s předchozím písemným souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“).
3. Nebude-li využití nemovitostí pro výchovu a vzdělávání v předškolních zařízeních, školách nebo školských zařízeních zřízených krajem možné a MŠMT odepře souhlas ke změně účelu využití nemovitostí nebo k jejich prodeji, směně, darování či vkladu do majetku jiné osoby, je kraj povinen předložit státu - MŠMT nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno odepření souhlasu MŠMT, návrh smlouvy o darování příslušných nemovitostí do vlastnictví státu, potvrzený dárcem.
4. Neudělí-li MŠMT souhlas k výpůjčce či nájmu nemovitostí nebo jejich částí či součástí na dobu delší jednoho roku, je kraj povinen předložit státu -MŠMT nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno odepření souhlasu MŠMT, půjčovatelem potvrzený
Nahrávám...
Nahrávám...