dnes je 29.3.2023

Input:

č. 1931/2009 Sb. NSS; Řízení před soudem: nezákonný zásah; Rozhlasové a televizní vysílání: upozornění na porušení licenčních podmínek

č. 1931/2009 Sb. NSS
Řízení před soudem: nezákonný zásah
Rozhlasové a televizní vysílání: upozornění na porušení licenčních podmínek
k § 59 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (v textu též „zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání“)
k § 65, § 75 odst. 2 větě druhé a § 82 soudního řádu správního
Proti upozornění Rady pro televizní a rozhlasové vysílání na porušení zákona podle § 59 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, nelze samostatně brojit žalobou podle soudního řádu správního, a to ani podle § 65 s. ř. s. (protože se nejedná o správní rozhodnutí), ani podle § 82 s. ř. s. (neboť nejde o zásah, pokyn či donucení). Vzhledem k tomu, že se jedná o úkon v rámci řízení o sankci, je možné se proti němu bránit jen postupem podle § 75 odst. 2 věty druhé s. ř. s., tj. až v řízení o žalobě proti rozhodnutí o uložení sankce.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 9. 2008, čj. 8 Ca 212/2008-61)*)
Věc: Společnost s ručením omezeným FTV Prima proti Radě pro rozhlasové a televizní vysílání o ochranu před nezákonným zásahem.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též „Rada“, „žalovaná“) zahájila dne 9. 1. 2007 správní řízení pro možné porušování licenčních podmínek v době od 1. 1. 2007 ze strany několika provozovatelů regionálního vysílání a též žalobkyně, tím, že žalobkyně vysílá program Prima televize v rozporu s licenčními podmínkami obsaženými v rozhodnutí Rady z 28. 6. 1994, zejména podmínkou č. 33, podle které má povinnost strukturovat svoje programové schéma tak, aby v případě udělení licencí k regionálnímu a lokálnímu vysílání mohla poskytnout určené vysílací časy pro programy držitelů licencí k regionálnímu a lokálnímu vysílání; tuto povinnost žalobkyně porušuje tím, že do vysílání zařazuje pořady, které nenavazují plynule na vysílací časy všech programů držitelů licencí k regionálnímu a lokálnímu vysílání. V průběhu řízení vydala Rada rozhodnutí z 10. 1. 2007 o předběžném opatření, kterým žalobkyni přikázala uvést své vysílání do souladu s licenční podmínkou č. 33 podle rozhodnutí Rady z 28. 6. 1994. Dne 16. 1. 2007 si žalovaná vyžádala od žalobkyně záznam kompletního kontinuálního vysílání programu Prima televize ze dne 15. a 16. 1. 2007 a informace o tom, jaké bylo programové schéma programu Prima televize v jednotlivých dnech počínaje 1. lednem 2006 do dne doručení žádosti. Dne 6. 2. 2007 se uskutečnilo ve věci ústní jednání za účasti zástupce žalobkyně. Rada 26. 2. 2008 vydala rozhodnutí, jímž žalobkyni upozornila na porušení licenčních podmínek, a jímž uložila žalobkyni povinnost uhradit spolu s ostatními účastníky řízení společně a nerozdílně paušální částku nákladů správního řízení ve výši 1000 Kč.
Žalobkyně se žalobou k Městskému soudu v Praze domáhala ochrany před nezákonným zásahem ze strany žalované, který spatřovala ve vydání rozhodnutí z 26. 2. 2008. Žalobkyně především poukázala na názor vyjádřený Městským soudem v Praze v rozsudku ve věci sp. zn. 8 Ca 238/2007, ze dne 27. 3. 2008, podle něhož upozornění vydané podle
Nahrávám...
Nahrávám...