dnes je 19.7.2024

Input:

č. 150/2004 Sb. NSS, Důchodové pojištění: nutnost dokazování znaleckým posudkem

č. 150/2004 Sb. NSS
Důchodové pojištění: nutnost dokazování znaleckým posudkem
k § 54 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
k § 3 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 28/1993 Sb. a vyhlášky č. 139/1998 Sb. (v textu též „vyhláška č. 182/1991 Sb.“)
Při určování okamžiku vzniku nároku na důchod podle § 54 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, je znalecký posudek k určení počátku invalidity na místě, pokud by o správnosti či úplnosti posudku posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (§ 3 vyhlášky č. 182/1991 Sb.) byly pochybnosti a pokud by současně znalecký posudek mohl tyto pochybnosti odstranit.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25.6.2003, čj. 2 Ads 9/2003-50)
Věc: Jana M. v Ú. proti České správě sociálního zabezpečení o plný invalidní důchod, o kasační stížnosti žalobkyně.

Česká správa sociálního zabezpečení rozhodnutím ze dne 24.8.2001 přiznala žalobkyni (dále jen „stěžovatelka“) plný invalidní důchod ode dne 12.6.1997.
Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 20. 11. 2002 rozhodnutí správního orgánu potvrdil.
Stěžovatelka se v kasační stížnosti neztotožnila se stanovením doby počátku invalidity. Správnímu orgánu i krajskému soudu především vytýkala, že při stanovení doby, od níž měla zdravotní potíže, vycházely z neúplné dokumentace. Soud měl proto nařídit znalecké posouzení toho, po jakou dobu trvaly její srdeční problémy před určeným datem; přitom mohl vycházet z doby její pracovní neschopnosti a ze zprávy MUDr. P. ze dne 15. 1. 1996. Podle názoru stěžovatelky soud založil své rozhodnutí na nedostatečně zjištěném skutečném stavu věci, z něhož dovodil nesprávný právní závěr o době vzniku invalidity, a tedy i o době nároku na plný invalidní důchod.
Ze soudního spisu vyplynulo, že stěžovatelka v opravném prostředku proti rozhodnutí žalované namítala, že její zdravotní potíže trvaly nejméně rok před datem přiznání nároku na plný invalidní důchod. Toto tvrzení dokládala kopiemi lékařských zpráv a nálezů ze dne 131. 1996, 28. 5. 1996, 15.6. 1996, 5. 2. 2001, 7. 2. 2001 a 13. 2. 2001. Na žádost soudu vypracovala posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky v Ústí nad Labem posudek, při jehož vyhotovování měla posudková komise k dispozici kompletní zdravotní dokumentaci zapůjčenou obvodním lékařem; v úvahu vzala i zprávu o interním vyšetření u MUDr. P. ze dne 15. 1. 1996, kterou přinesla na jednání komise stěžovatelka. Posudková komise dospěla k závěru, že teprve kardiologické nálezy z r. 1997 potvrzují přítomnost dilatační kardiomyopatie. Na základě návrhu stěžovatelky, učiněného při jednání soudu dne 23. 4. 2003, si soud vyžádal kompletní zdravotní dokumentaci vedenou MUDr. P. a MUDr. N. a předložil ji posudkové komisi k vyjádření a k doplnění posudku. Posudková komise v doplňujícím posudku setrvala na původním závěru. Doplňující posudek byl zaslán zástupci stěžovatelky, který další návrhy na doplnění řízení
Nahrávám...
Nahrávám...