dnes je 12.6.2024

Input:

Vzory

1.5.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Smlouva o budoucím uzavření smlouvy kupní

Stáhnout vzor

 1. Manželé:

  ............................................... , nar. .................
  ............................................... , nar. .................

  Oba bytem: .......................................................
  Bankovní spojení: .............................................
  Číslo účtu: ........................................................
  (dále jen "budoucí kupující“)

  a

 2. Manželé:

  ............................................... , nar. .................
  ............................................... , nar. .................

  Oba bytem: .......................................................
  Bankovní spojení: .............................................
  Číslo účtu: ........................................................
  (dále jen "budoucí prodávající“)

uzavřeli spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

s m l o u v u
o budoucím uzavření smlouvy kupní:

A.

Budoucí prodávající mají na základě příslušných nabývacích dokladů ve svém výlučném vlastnictví reálně vymezenou bytovou jednotku č. ............ , tj. byt o velikosti ................... s příslušenstvím, sestávající z kuchyně o výměře .......... m2, pokoje o výměře ........ m2, předsíně o výměře ............ m2, lodžie o výměře ............... m2, WC + koupelny o výměře ............... m2, sklepa o výměře .............. m2, umístěný v ....... nadzemním podlaží objektu bydlení čp. ........... postaveného na pozemku parc.č. .......... , dále spoluvlastnický podíl o velikosti ................... na společných částech budovy – objekt bydlení čp. ....... a spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. .............., vše v obci ...................., kat. území .............................., zapsáno u Katastrálního úřadu ................. na LV...........

B.

Budoucí prodávající mají zájem shora označenou bytovou jednotku a související spoluvlastnický podíl na objektu bydlení a pozemku prodat, budoucí kupující má zájem tuto jednotku včetně souvisejícího spoluvlastnického podílu na objektu bydlení a na pozemku od budoucích prodávajících koupit.

Účastníci této smlouvy se proto dohodli, že nejpozději do 10 pracovních dnů poté, kdy budou uzavřeny smlouvy zmíněné v čl. C této smlouvy a zároveň kdy bude na účet prodávajících složena část kupní ceny ve výši ...................... Kč, slovy: ................................., uzavřou spolu smlouvu kupní tohoto znění:

S M L O U V A
o převodu bytové jednotky

 1. Manželé:

  ............................................... , nar. .................
  ............................................... , nar. .................

  Oba bytem: .......................................................
  Bankovní spojení: .............................................
  Číslo účtu: ........................................................
  (dále jen "kupující“)

  a

 2. Manželé:

  ............................................... , nar. .................
  ............................................... , nar. .................

  Oba bytem: .......................................................
  Bankovní spojení: .............................................
  Číslo účtu: ........................................................
  (dále jen "prodávající“)

uzavřeli spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 588 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

kupní smlouvu:

I.

 1. Prodávající mají na základě smlouvy o převodu bytu a nebytového prostoru uzavřené dne ..................... s SBD ..................., sídlem ....................... IČ: ...................ve společném jmění manželů reálně vymezenou bytovou jednotku č. ............, tj. byt o velikosti ................... s příslušenstvím, sestávající z kuchyně o výměře .......... m2, pokoje o výměře ........ m2, předsíně o výměře ........... m2, lodžie o výměře ............... m2, WC + koupelny o výměře ............... m2, sklepa o výměře .............. m2, umístěný v ....... nadzemním podlaží objektu bydlení čp. ........... postaveného na pozemku parc. č..........., dále spoluvlastnický podíl o velikosti ................... na společných částech budovy sestávající z objektu bydlení čp. ....... a spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. .............., vše v obci ..............., kat. území .................. Předmětný byt má celkovou výměru .............. m2 a přísluší k němu sklepní kóje č. ......... umístěná v suterénu domu.

 2. Součástí bytu jsou veškeré jeho vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, odpadů, elektroinstalace apod. kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů). K bytu dále patří podlahové krytiny, nenosné příčky, dveře a okna v bytu.

 3. Předmětný byt je ohraničen:

  • vstupními dveřmi do bytu včetně zárubně,

  • uzavíracími ventily přívodu vody (jestliže ventily nejsou na přívodním vedení pro byt, počíná vnitřní instalace odbočením přívodu pro byt od stoupacího vedení),

  • hlavním jističem elektroinstalace umístěném před elektroměrem s tím, že elektroměr je majetkem příslušného rozvodného závodu (tzn., že vnitřní instalace bytu počíná hlavními pojistkami – hlavním jističem umístěným na chodbě domu nebo uvnitř bytu),

  • obvodovým zdivem bytu.

 4. K vlastnictví jednotky patří a předmětem převodu dle této smlouvy je spoluvlastnický podíl o velikosti .............................. na společných částech budovy sestávající z objektu bydlení čp. ......... postaveného na pozemku parc. č. ................

 5. Společnými částmi budovy se pro potřeby této smlouvy zejména rozumí:

  • základy vč. izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny, průčelí,

  • konstrukce střechy, svody dešťové vody,

  • hlavní svislé a vodorovné konstrukce,

  • vchody a vstupní domovní dveře, zádveří,

  • schodiště, okna, dveře a balkony (lodžie) přímo přístupné ze společných částí,

  • chodby,

  • sušárny, prádelny včetně vybavení, kočárkárny, úklidové místnosti apod.,

  • rozvody tepla, vody, kanalizace, elektřiny, společné televizní antény (i jsou-li umístěny mimo dům), odsávání a větrání vč. ventilátorů,

  • výtahy vč. výtahové šachty a strojovny,

  • domovní elektroinstalace.

 6. K vlastnictví jednotky patří a předmětem převodu dle této smlouvy je i spoluvlastnický podíl o velikosti .............................. na pozemku parc. č. ........... – zastavěná plocha.

 7. Jednotka je pro prodávající vlastnicky zapsána v katastru nemovitostí pro obec ..................., kat. území .........................na LV č. .................vedeném Katastrálním úřadem ...............................

II.

Prodávající touto smlouvou prodávají kupujícím bytovou jednotku č. ............,tj. byt o velikosti ................... s příslušenstvím, sestávající z kuchyně o výměře .......... m2, pokoje o výměře ........ m2, předsíně o výměře ............ m2, lodžie o výměře ............... m2, WC + koupelny o výměře ............... m2, sklepa o výměře .............. m2, umístěný v ....... nadzemním podlaží objektu bydlení čp. ........... postaveného na pozemku parc. č..........., dále spoluvlastnický podíl o velikosti ................... na společných částech budovy sestávající z objektu bydlení čp. ....... a spoluvlastnický podíl o velikosti ....................... na pozemku parc. č. ........ – zastavěná plocha, vše v obci ................, kat. území ................., se vším příslušenstvím a součástmi, se všemi právy a závazky s prodávanou jednotkou a spoluvlastnickými podíly spojenými, a kupující tyto od prodávajících kupují a do společného jmění manželů je přijímají.

III.

 1. Kupní cena prodávané bytové jednotky včetně shora specifikovaných spoluvlastnických podílů byla účastníky této smlouvy sjednána na celkovou částku ............................. Kč (slovy: ....................................................................)

 2. První část kupní ceny ve výši ............................................... Kč (slovy: ............................ ....................................) byla složena před podpisem této kupní smlouvy na účet prodávajících vedený u ................................... , č. ú. ..................................

 3. Druhá část kupní ceny ve výši ....................................... Kč (slovy: ........................ ...........................) bude složena do 15 dnů od podpisu této kupní smlouvy na účet prodávajících vedený u .............................................. , č. ú. ................................., převodem prostředků z úvěru ze stavebního spoření.

 4. Zůstatek kupní ceny ve výši .................................................... Kč (slovy: ............................ .........................), bude uhrazen kupujícími prodávajícím z hypotečního úvěru poskytnutého kupujícím ............................................ (dále jen "Banka“) a převeden bezhotovostním způsobem na účet prodávajících vedený u ............................... , č. ú. ......................... nejpozději do 14 (čtrnácti) pracovních dnů poté, kdy Bance budou předloženy všechny následující listiny:

  1. smlouva zástavní uzavřená mezi prodávajícími jako zástavcem a Bankou jako zástavním věřitelem, kterou bude zřízeno zástavní právo k bytové jednotce

Nahrávám...
Nahrávám...