dnes je 12.6.2024

Input:

Vzory

1.5.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A: Mandátní smlouva – výkon akcionářských práv

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Stáhnout vzor

Alfa s.r.o.

IČ: 12234567

se sídlem Kroměřížská 8765, Praha 6, PSČ 163 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 76543

jejímž jménem jedná Kamil Bohuš, jednatel


(dále jako "mandant“ na straně jedné)


a


JUDr. Petr Novák

IČ: 8765442

se sídlem Kolbenova 12, Praha 8, PSČ: 186 00

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 10543


(dále jako "mandatář“ na straně druhé)


(mandant a mandatář dále také společně jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "obchodní zákoník“), tutoMandátní smlouvu


I.
Úvodní ustanovení

 1. Mandant je akcionářem a vlastníkem 10 akcií společnosti Gama, a.s., IČ: 45678987, se sídlem Královéhradecká 16, Praha 1, PSČ: 110 00 (dále jako "Společnost“), znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 100 000 Kč, odpovídající celkem 50 % základního kapitálu Společnosti (dále jako "Akcie“).

 2. Mandatář je advokátem zapsaným v seznamu advokátů, který se specializuje zejména na korporátní právo.

 3. Předmětem této smlouvy je zejména závazek mandatáře zařídit pro mandanta po dobu účinnosti této smlouvy výkon akcionářských práv plynoucích z vlastnictví Akcií a zejména závazek mandanta zaplatit mu za tuto činnost úplatu sjednanou v této smlouvě.

II.
Výkon akcionářských práv

 1. Mandatář se touto smlouvou zavazuje, že pro mandanta zařídí po dobu účinnosti této smlouvy jeho jménem a na jeho účet výkon akcionářských práv plynoucích z vlastnictví Akcií. Mandatář se zavazuje vykonávat činnost sjednanou v této smlouvě osobně.

 2. Výkonem akcionářských práv se pro účely této smlouvy rozumí zejména účast na valné hromadě Společnosti, hlasování na valné hromadě Společnosti, požadování vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti na valné hromadě, uplatňování návrhů a protinávrhů na valné hromadě Společnosti, přijímání podílu ze zisku Společnosti (dividendy) apod.

 3. Mandatář je povinen vyžádat si předchozí souhlas a pokyn mandanta k následujícím rozhodnutím valné hromady Společnosti:

  • rozhodování o změně stanov Společnosti,

  • rozhodování o zvýšení a snížení základního kapitálu Společnosti,

  • rozhodování o volbě a odvolání členů představenstva a dozorčí rady Společnosti,

  • rozhodování o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty Společnosti,

  • rozhodování o zrušení Společnosti, s likvidací a schválení podílu na likvidačním zůstatku Společnosti,

  • rozhodování o prodeji podniku Společnosti nebo jeho části.

 4. Mandant je povinen vždy sdělit mandatáři bez zbytečného odkladu informaci o tom, že se bude konat valná hromada Společnosti, a záležitosti, které mají být na valné hromadě projednány. Za tímto účelem zašle mandant mandatáři kopii pozvánky na valnou hromadu. V případě, že mají být na valné hromadě projednány některé ze záležitostí uvedených v odst. 3 tohoto článku, je mandant povinen udělit mandatáři písemný pokyn, jakým způsobem má mandatář na valné hromadě o uvedených rozhodnutích hlasovat. Od takto uděleného pokynu není mandatář oprávněn se odchýlit.

 5. Mandant se zavazuje vystavit mandatářovi vždy ke všem úkonům písemnou plnou moc, která bude obsahovat náležitosti požadované obchodním zákoníkem k účasti a hlasování na valné hromadě, a to neprodleně na žádost mandatáře.

 6. Mandatář je povinen vydat mandantovi veškerý majetkový prospěch, který nabyl v souvislosti s uskutečňováním činnosti podle této smlouvy, zejména přijatý podíl na zisku, a to do 15 dnů ode dne, kdy takový majetkový prospěch nabyl. Mandatář se zavazuje v případě, že jde o peněžité plnění, uhradit nabytý majetkový prospěch ve lhůtě uvedené v předchozí větě na účet mandanta č. 12365478/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s.

III.
Odměna

 1. Mandant se zavazuje zaplatit mandatáři za uskutečňování činnosti podle této smlouvy celkovou odměnu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).

 2. Odměna je splatná ve dvou stejných splátkách, když první splátku odměny ve výši 25 000 Kč je povinen mandant mandatáři uhradit do .............. a druhou splátku odměny ve výši 25 000 Kč je mandant povinen mandatáři uhradit do .............. . Smluvní strany se dohodly, že k odměně bude připočteno DPH ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. Mandant uhradí mandatáři sjednanou

Nahrávám...
Nahrávám...