dnes je 27.9.2023

Input:

Vzor s výkladem - Žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení podle § 101k ZDPH

1.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.25
Vzor s výkladem – Žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení podle § 101k ZDPH

Ing. Zdeněk Morávek

Karel Novák

Zahradní 5179

430 04 Chomutov

DIČ: CZ12345678

Finanční úřad pro Ústecký kraj

Územní pracoviště v Chomutově

Bachmačská 1416

430 11 Chomutov

V Chomutově dne 20. 9. 2017

Žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení (§ 101k ZDPH)

Jako výše uvedenému daňovému subjektu mi byl doručen platební výměr č. j. 78751/17/2508-50523-506220 na pokutu za nepodání následného kontrolního hlášení. Pokuta ve výši 30 000 Kč byla v souladu s § 101h odst. 1 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uložena na základě skutečnosti, že jsem jako daňový subjekt reagoval na výzvu ke změně, doplnění, případně potvrzení údajů uvedených v kontrolním hlášení za měsíc březen 2016 až po stanovené lhůtě 5 dnů. Tato skutečnost byla způsobena momentálním zhoršeným přístupem do datové schránky. Následné kontrolní hlášení bylo v nejbližším možném termínu podáno s tím, že byly potvrzeny původně uvedené údaje, tedy původně podané kontrolní hlášení bylo v pořádku.

V souladu s pokynem GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, ve znění dodatku č. 1, tak žádám o prominutí této pokuty. Domnívám se, že jsou naplněny důvody pro prominutí této pokuty, konkrétně se jedná o bod 11. tohoto pokynu. Jde o jediné pochybení vztahující se k plnění povinností u kontrolního hlášení a zakládající vznik pokuty za rok 2016. Současně neexistují žádné důvody, které by vylučovaly možnost prominutí pokuty v souladu s bodem II. 2 pokynu GFŘ D-29.

Správní poplatek ve výši 1 000 Kč byl uhrazen bezhotovostním převodem.

Žádám tedy tímto o kladné vyřízení mé žádosti.

S pozdravem

........................................

Karel Novák

Výklad:

Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením jsou vymezeny v § 101h ZDPH. Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši:

  1. 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
  2. 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
  3. 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  4. 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

Dále správce daně uloží pokutu do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.

Navíc správce daně uloží tomu, kdo nesplněním povinnosti související s kontrolním hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daní, pokutu do 500 000 Kč.

Prominutí pokuty potom upravují § 101j a § 101k ZDPH. V souladu s touto úpravou povinnost uhradit pokutu ve výši 1 000 Kč nevzniká, pokud v daném kalendářním roce nedošlo u plátce k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení. V případě dalších pokut, ovšem s výjimkou pokuty do 50 000 Kč v případě neprovedení změny nebo doplnění prostřednictvím následného kontrolního hlášení a pokuty do 500 000 Kč v případě ztěžování či maření správy daní, má plátce možnost požádat o jejich prominutí. Správce daně může zcela nebo zčásti prominout tuto pokutu, pokud k nepodání kontrolního hlášení došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. Při tom není vázán návrhem plátce. Žádost o prominutí pokuty lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu.

Rozsah prominutí a podrobný postup řízení upravuje pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, a to ve znění dodatku č. 1 (č. j. 26878/17/7100-20118-012287), který nabyl účinnosti dne 6. 3. 2017.

Pro možnost prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši stanovené pokynem GFŘ-D-29 musejí být splněny následující podmínky:

  1. Za nesplnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením byla uložena pokuta:

10 000 Kč podle § 101h odst. 1 písm. b) zákona o DPH – za podání kontrolního hlášení v náhradní lhůtě na základě výzvy správce daně,

30 000 Kč podle § 101h odst. 1 písm. c) zákona o DPH – za nepodání kontrolního hlášení na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů v kontrolním hlášení, nebo

50 000 Kč podle § 101h odst. 1 písm. d) zákona o DPH – za nepodání kontrolního hlášení ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.

  1. K nesplnění povinností, za které byla uložena pokuta, došlo z některého ospravedlnitelného důvodu, který je vymezen v části II. 3. A. pokynu GFŘ-D-29.
  2. U daňového subjektu nebyly naplněny podmínky vylučující možnost prominutí pokuty ve smyslu části II. 2. A. pokynu GFŘ-D-29.
  3. Daňový subjekt podal žádost o prominutí pokuty a uhradil správní poplatek ve výši 1 000 Kč.
  4. K podání žádosti o prominutí pokuty došlo nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu.

Všechny podmínky musejí být splněny současně.

Jak je tedy uvedeno, žádost o prominutí pokuty lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu. Zákonnou tříměsíční lhůtu pro podání žádosti není možné prodloužit.

Z pohledu posuzování žádosti o prominutí je nutné zohlednit, že i na tuto úpravu se vztahují obecná ustanovení daňového řádu o prominutí daně nebo příslušenství daně, tedy úprava § 259 až § 259c DŘ. Proto správce daně bude nejdříve posuzovat, zda nebyly naplněny podmínky § 259c DŘ, a tudíž nelze žádosti vyhovět, prominutí by v takovém případě nebylo možné.

Jak vyplývá z pokynu GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, pro posouzení rozsahu prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení existují 2 kritéria, a to ospravedlnitelný důvod prodlení (§ 101k odst. 2 ZDPH) a četnost porušování povinností při správě daní daňovým subjektem (§ 259c odst. 1 DŘ). Pokutu lze prominout do výše 100 %.

V souladu s výkladem GFŘ jsou za ospravedlnitelný důvod považovány následující:

Ospravedlnitelný důvod Procentuální ohodnocení 
Jedná se o daňový subjekt nebo jeho zástupce, u kterého nastalý nepříznivý zdravotní stav zabránil plnit jeho povinnost podat kontrolní hlášení ve lhůtě pro jeho podání podle § 101e ZDPH nebo § 101f ZDPH, pokud takový zdravotní stav vznikl akutně a ne dříve než 10 pracovních dnů před posledním dnem této lhůty pro podání kontrolního hlášení a v den lhůty pro podání kontrolního hlášení podle § 101e ZDPH nebo § 101f ZDPH takový nepříznivý zdravotní stav trval (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené podle § 101h odst. 1 písm. b) ZDPH, tedy pokuty ve výši 10 000 Kč. 100 % 
Daňový subjekt podal ve lhůtě přihlášku k registraci podle § 94 ZDPH, avšak související registrační řízení trvalo i v den, ve kterém nastal poslední den lhůty pro podání kontrolního hlášení podle § 101e ZDPH, jež nebylo ve lhůtě podáno, avšak bylo tak učiněno nejpozději do 3 pracovních dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o registraci. Tento důvod lze použít u pokuty 10 000 Kč. 90 % 
Daňový subjekt nebo jeho zástupce byl stižen hromadnou či individuální živelní pohromou, která vznikla v den, případně v některém z 5 bezprostředně předcházejících kalendářních dnů, v němž nastal poslední den lhůty pro podání kontrolního hlášení podle § 101e ZDPH a § 101f ZDPH (nutno doložit prokazatelným způsobem). Lze použít u pokuty 10 000 Kč.  100 % 
Jedná se o daňový subjekt nebo jeho zástupce, u kterého nastalý nepříznivý zdravotní stav zabránil plnit jeho povinnost stanovenou ve výzvě podle § 101g odst. 2 a 3 ZDPH, pokud takový zdravotní stav vznikl akutně a ne dříve než 15 pracovních dnů před posledním dnem lhůty pro podání následného kontrolního hlášení podle § 101g odst. 2 a 3 ZDPH a současně trval v den oznámení výzvy a po celou dobu lhůty pro podání předmětného následného kontrolního hlášení (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené podle § 101h odst. 1 písm. c) ZDPH, tedy ve výši 30 000 Kč, pokud je předmětné následné kontrolní hlášení podáno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí lhůty pro jeho podání.  100 % 
Jedná se o daňový subjekt nebo jeho zástupce, jehož postihl nepříznivý zdravotní stav trvající alespoň část lhůty podle § 101g odst. 3 ZDPH (nutno doložit prokazatelným způsobem) a současně nesplnil svou povinnost vyplývající z výzvy podle § 101g odst. 2 a 3 ZDPH ve lhůtě, avšak učinil tak nejpozději do 3 pracovních dnů po uplynutí této lhůty. Tento důvod lze použít u pokuty ve výši 30 000 Kč.  70 % 
Daňový subjekt nebo jeho zástupce byl stižen hromadnou či individuální živelní pohromou, která nastala v kterýkoliv den v období, které započalo běžet 5 kalendářních dnů přede dnem oznámení výzvy podle § 101g odst. 2 ZDPH a skončilo posledním dnem lhůty pro podání následného kontrolního hlášení podle § 101g odst. 3 ZDPH (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento důvod lze použít u pokuty 30 000 Kč, pokud je předmětné následné kontrolní hlášení podáno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí lhůty pro jeho podání. 100 % 
Jedná se o daňový subjekt nebo jeho zástupce, u kterého nastalý nepříznivý zdravotní stav zabránil plnit jeho povinnost podat kontrolní hlášení ve lhůtě pro jeho podání podle § 101e ZDPH nebo § 101f ZDPH, pokud tento zdravotní stav vznikl akutně a ne dříve než 10 pracovních dnů před posledním dnem lhůty pro podání kontrolního hlášení podle § 101e ZDPH nebo § 101f ZDPH a tento zdravotní stav nepřetržitě trval i v poslední den náhradní lhůty pro podání kontrolního hlášení vzniklé oznámením výzvy podle § 101g odst. 1 ZDPH (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pokuty stanovené podle § 101h odst. 1 písm. d) ZDPH, tedy ve výši 50 000 Kč, pokud je předmětné kontrolní hlášení podáno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí náhradní lhůty. 100% 
Jedná se o daňový subjekt nebo jeho zástupce, jehož postihl nepříznivý zdravotní stav trvající alespoň část náhradní lhůty podle § 101 odst. 1 ZDPH (nutno doložit prokazatelným způsobem) a současně nesplnil svou povinnost vyplývající z výzvy podle § 101g odst. 1 ZDPH včas, avšak učinil tak nejpozději do 3 pracovních dnů po uplynutí náhradní lhůty. Tento důvod lze použít u pokuty 50 000 Kč.  50 % 
Daňový subjekt nebo jeho zástupce byl stižen hromadnou či individuální živelní pohromou, která vznikla v den, případně v některém z 5 bezprostředně předcházejících kalendářních dnů, v němž nastal poslední den náhradní lhůty pro podání kontrolního hlášení podle § 101g odst. 1 ZDPH (nutno doložit prokazatelným způsobem). Tento důvod se použije u pokuty ve výši 50 000 Kč, pokud je předmětné kontrolní hlášení podáno nejpozději 5. pracovní den po uplynutí náhradní lhůty podle § 101g odst. 1 ZDPH. 50 % 
V poslední den lhůty nebo náhradní lhůty pro splnění povinnosti související s kontrolním hlášením nebyl zcela nebo část dne funkční daňový portál Finanční správy ČR (www.daneelektronicky.cz) související s podáním kontrolního hlášení, přičemž se nejednalo o zveřejněnou plánovanou odstávku daňového portálu, a Finanční správa ČR nefunkčnost vzniklou na její straně oznámila na svých internetových stránkách. Předmětné podání bylo účinně podáno bezodkladně po zprovoznění daňového portálu, nejpozději však následující pracovní den. Tento důvod se použije ve všech případech pokuty.  100 % 
U daňového subjektu nebo jeho zástupce při výkonu funkce zastoupení došlo maximálně ke dvěma pochybením vztahujícím se k plnění povinností u kontrolního hlášení a zakládajícím vznik pokuty. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pochybení nastalých v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 u pokut stanovených podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH, s výjimkou pochybení, na které jsou aplikovány jiné ospravedlnitelné důvody uvedené v tomto přehledu. 100 % 
U daňového subjektu nebo jeho zástupce při výkonu funkce zastoupení došlo do vydání rozhodnutí o žádosti o prominutí pokuty v daném kalendářním roce pouze k jednomu pochybení vztahujícímu se k plnění povinností u kontrolního hlášení a zakládajícímu vznik pokuty. Tento ospravedlnitelný důvod se použije u pochybení nastalého v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 u pokuty stanovené podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH, s výjimkou pochybení, na které jsou aplikovány jiné ospravedlnitelné důvody uvedené v tomto přehledu.  100 % 
Nahrávám...
Nahrávám...