dnes je 29.3.2023

Input:

Vzor s výkladem - Konečná zpráva o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení čistého majetkového zůstatku dle § 205 NOZ

1.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.5
Vzor s výkladem - Konečná zpráva o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení čistého majetkového zůstatku dle § 205 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

KONEČNÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU LIKVIDACE

S NÁVRHEM NA ROZDĚLENÍ ČISTÉHO MAJETKOVÉHO ZŮSTATKU

podle § 205 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník”)

Valná hromada KAPPA s.r.o., IČ 11222211, se sídlem Kolmá 17, Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5555, dne ……………….. rozhodla o zrušení společnosti s likvidací (dále jen „KAPPA s.r.o., v likvidaci”). Táž valná hromada jmenovala likvidátorem společnosti Ing. Jana Vojtěcha, bytem Chlopňová 7, Praha 7 (dále jen „likvidátor”).

Likvidátor společnosti KAPPA s.r.o., v likvidaci, plní tímto svoji zákonnou povinnost a v souladu s ustanovením § 205 odst. 1 občanského zákoníku předkládá valné hromadě společnosti zprávu o průběhu likvidace spolu s návrhem na rozdělení čistého majetkového zůstatku.

A. Průběh likvidace

Likvidátor podal ihned po svém jmenování návrh na zápis likvidace do obchodního rejstříku.

Likvidátor převzal veškeré účetní podklady a další dokumentaci společnosti dne ……………….., a to na základě předávacího protokolu podepsaného likvidátorem a jednatelem společnosti panem Janem Onderkou. Ke dni vstupu společnosti do likvidace neměla společnost KAPPA s.r.o., v likvidaci, žádné zaměstnance.

Účetní závěrku předcházející dni vstupu společnosti do likvidace dal sestavit ještě jednatel společnosti Jan Onderka a tuto předal spolu s výše uvedenými podklady likvidátorovi. Na základě těchto podkladů nechal likvidátor sestavit ke dni vstupu do likvidace zahajovací účetní rozvahu (příloha č. 1). Vedením a zpracováním účetnictví byla pověřena společnost JANA účetnictví s.r.o., se sídlem Chámova 7, Praha 2, IČ 33666633.

Zároveň likvidátor společnosti sestavil ke dni vstupu společnosti do likvidace soupis jmění společnosti (příloha č. 2), který byl poskytnut všem společníkům a těm věřitelům, kteří o něj požádali.

Poté se likvidátor společnosti obrátil na všechny známé věřitele společnosti, jejichž pohledávky vyplývaly z předaných účetních podkladů a další dokumentace, s oznámením o vstupu společnosti do likvidace. Dne ……………….. a dne ……………….. bylo v Obchodním věstníku zveřejněno oznámení o vstupu společnosti do likvidace, které zároveň obsahovalo výzvu věřitelům, aby do 4 měsíců od zveřejnění druhé výzvy přihlásili u likvidátora své pohledávky.

Seznam přihlášených věřitelů je uveden v příloze č. 3.

Protože na bankovním účtu společnosti se nacházel dostatek finančních prostředků na uspokojení nároků všech přihlášených věřitelů, uhradil likvidátor po prověření oprávněnosti požadavků věřitelů veškeré závazky společnosti. K dnešnímu dni neeviduje společnost žádné neuhrazené závazky, a to ani před splatností (s výjimkou závazků vůči likvidátorovi a účetnímu).

Dále likvidátor činil další kroky směřující ke zpeněžení majetku. Zejména pak prodal veškeré movité vybavení nacházející se v kanceláři na adrese ………………………….., kterou měla společnost KAPPA s.r.o., v likvidaci, v pronájmu, a uzavřel s pronajímatelem – společností Lanko s.r.o., dohodu o ukončení nájmu. Na základě této dohody vyplatil pronajímatel společnost Lanko s.r.o. za technické zhodnocení nebytových prostor společnosti KAPPA s.r.o., v likvidaci, částku 300.000 Kč.

B. Příjmy a výdaje

Příjmy po vstupu do likvidace

Zůstatek na účtu KB 25.000 Kč

Zůstatek v pokladně 10.000 Kč

Vyplacené technické zhodnocení 300.000 Kč

Prodej movitých věcí – vybavení kanceláře 50.000 Kč

Celkem příjmy 385.000 Kč

Výdaje po vstupu do likvidace

Náklady likvidace – nájem, kancelářské potřeby apod. 75.000 Kč

Vedení účetnictví 30.000 Kč

Telefonní poplatky 12.000 Kč

Inzerce likvidace 3.000 Kč

Odměna likvidátora 35.000 Kč

Úhrada pohledávek věřitelů 25.000 Kč

Archivace 5.000 Kč

Kolky 3.000 Kč

Bankovní poplatky 1.000 Kč

Celkem výdaje 189.000 Kč

K dnešnímu dni má likvidovaná společnost uhrazeny veškeré závazky. Závazky vykázané v rozvaze ke dni ……………….. se týkají zúčtování vztahů s likvidátorem a účetním a počítá se s nimi již v rámci výše

Nahrávám...
Nahrávám...