dnes je 6.7.2020

Input:

Vzor s výkladem - Dohoda o zrušení věcného břemene - užívání nemovitosti dle § 1300 NOZ

1.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.2
Vzor s výkladem – Dohoda o zrušení věcného břemene – užívání nemovitosti dle § 1300 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Smluvní strany:

Jitka Loučná

narozená 23. 2. 1954

trvale bytem Lámova 86/1, Praha 6 – Ruzyně, PSČ 161 00

(dále jen „povinná”)

a

Břetislav Nováček

narozen 12. 5. 1921

trvale bytem Francouzská 2306, Kladno, Kročehlavy, PSČ 272 01

(dále jen „oprávněný”)

(„povinná” a „oprávněný” dále také společně jako „smluvní strany”)

uzavřeli v souladu s ustanoveními § 1300 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „občanský zákoník”), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o zrušení věcného břemene užívání

(dále jen „dohoda”):

Článek I

1.1.Oprávněnému svědčí na základě smlouvy o zřízení služebnosti užívacího práva (V 20022/2014) služebnost užívacího práva ke stavbě bez čp./ev. umístěné na parcele p. č. 2055/3 (způsob užití garáž), vše k. ú. Ruzyně, obec Praha, okres Hlavní město Praha (dále jen „nemovitost”).

1.2 Služebnost je zapsána v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1333, pro katastrální území Ruzyně, obec Praha, okres Hlavní město Praha.

Článek II

2.1 Povinná a oprávněný se tímto dohodli na zrušení služebnosti užívacího práva nemovitosti blíže popsané v ustanovení článku I bodu 1. této dohody. Ke zrušení služebnosti dochází bezúplatně.

Článek III

3.1Současně s touto dohodou podepsaly smluvní strany i příslušný návrh na zahájení vkladu do katastru nemovitostí, na jehož základě dojde