dnes je 1.10.2020

Input:

Vzor - Pozvánka na valnou hromadu - společnost kótovaná na burze - platné od 1. ledna 2021

11.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.3.4.1.0
Vzor – Pozvánka na valnou hromadu – společnost kótovaná na burze – platné od 1. ledna 2021

Mgr. Mgr. Radana Burešová, JUDr. Vladimíra Knoblochová

Představenstvo obchodní společnosti

Alfa, a. s.

IČO: 123 76 436

se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 12, PSČ: 110 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16543

(dále jako „společnost”)

tímto svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 28. 6. 2021 v 10:00 hodin v sídle společnosti Alfa, a. s., na adrese Praha 1, Václavské náměstí 12, PSČ: 110 00, zasedací místnost ve 2. patře, ve smyslu zákona o obchodních korporacích a v souladu se stanovami společnosti.

A.
Pořad valné hromady

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).

2. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2020, projednání souhrnné zprávy dle § 118 odst. 9 ZPKT, projednání řádné účetní závěrky za rok 2020 sestavené ke dni 31. 12. 2020, projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020.

3. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích”) za rok 2020.

4. Vyjádření (zpráva) dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020 sestavené ke dni 31. 12. 2020, k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020, zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2020 a informace (stanovisko) dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích společnosti za rok 2020.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 sestavené ke dni 31. 12. 2020.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020.

7. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020.

8. Závěr.

B.
Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21. červen 2021. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni (tj. k 21. červnu 2021).

C.
Účast na valné hromadě

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 9:30 hod. do 10:00 hod.

Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Akcionář – právnická osoba se při prezenci dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřeným opisem) ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady a platným průkazem totožnosti člena nebo členů statutárního orgánu oprávněných jednat za akcionáře – právnickou osobu.

Zmocněnec – fyzická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – fyzická osoba.

Zmocněnec – právnická osoba se prokazuje při prezenci obdobně jako akcionář – právnická osoba. Zmocněnec musí dále u prezence předložit písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění a dále z ní musí vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách společnosti v určitém období. Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který společnost od 27. května 2021 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle společnosti a uveřejní na internetových stránkách společnosti www.alfa.cz, záložka valné hromady, v elektronické podobě. Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: valnehromady@alfa.cz.

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Akcionáři zároveň mohou oznámit udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: valnehromady@alfa.cz. Takové oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Podrobnosti týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci a požadavky na jejich obsah jsou zpřístupněny na internetových stránkách společnosti www.alfa.cz, záložka valné hromady. Pokud oznámení akcionáře o udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě bude splňovat veškeré stanovené požadavky, nebude společnost požadovat při registraci akcionářů odevzdání plné moci.

Na každou akcii připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě.

D.
Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jejich akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Akcionáři mohou tato svá práva vykonávat osobně, svým statutárním orgánem, prostřednictvím svých zástupců, nebo prostřednictvím správce zapsaného v evidenci investičních nástrojů nebo jiné osoby oprávněné podle zápisu v takové evidenci vykonávat práva spojená s akcií. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři. Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení valné hromadě akcionář trvá a pokud byly podány v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Odpověď na žádost o vysvětlení nemusí být poskytnuta, pokud to vyplývá ze zákona. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům pořadu jednání uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionáři ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady.

1. Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 100 000 000,00 Kč a je rozvržen na 1 000 000 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100,00 Kč. Akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry a jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

Na každou akcii připadá 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1 000 000. Akcionář není povinen vykonávat hlasovací práva spojená se všemi svými akciemi stejným způsobem.

2. Účast a hlasování na valné hromadě

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných akcionářů, v níž musí být uvedeno jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě stejné údaje o zmocněnci akcionáře, počet a jmenovitá hodnota akcií, jež opravňují akcionáře k hlasování, případně údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady. K bodům pořadu jednání se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy, a poté o návrzích představenstva. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. Hlasování se uskutečňuje aklamací.

Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou.

3. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu nebo odvolání konkrétních osob do/z orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávrhu akcionáře spolu se svým stanoviskem v souladu se zákonem a stanovami. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti www.alfa.cz, záložka valné hromady.

4. Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad jednání valné hromady

Pokud o to požádá akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jimi určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

5. Způsob a místo získání dokumentů

Akcionáři mohou od 27. května 2021 do dne konání valné hromady (včetně):

  • nahlédnout v pracovních dnech od 10.00 do 14.00 hod. do řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 sestavené ke dni 31. 12. 2020, zprávy o vztazích za rok 2020 a do dalších dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, návrhů usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to v sídle společnosti v Praze 1, Václavské náměstí 12,

  • obdržet v listinné podobě formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě, a to v pracovních dnech od 10.00 do 14.00 hod. v sídle společnosti v Praze 1, Václavské náměstí 12, případně vyžádat si na své náklady a své nebezpečí zaslání tohoto formuláře v listinné podobě,

  • získat na internetové adrese společnosti www.alfa.cz, záložka valné hromady, v části týkající se valné hromady 2021 v elektronické podobě:

    • formulář plné moci, případně vyžádat si zaslání tohoto formuláře v elektronické podobě na e-mailové adrese: valnehromady@alfa.cz, a rovněž získat podrobné informace týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě,

    • dokumenty týkající se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, a to včetně úplného znění řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 a výroční zprávy společnosti za rok 2020, jejíž je součástí,

    • návrhy usnesení valné hromady včetně příslušných