dnes je 15.7.2024

Input:

Vzor E: Kupní smlouva na rodinný dům s pozemkem bez využití hypotečního úvěru

17.10.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor E: Kupní smlouva na rodinný dům s pozemkem bez využití hypotečního úvěru

Stáhnout vzor

KUPNÍ SMLOUVA

na rodinný dům s pozemkem

Smluvní strany:

 1. Pan/Paní
  Jméno/příjmení: ................................................................................,
  RČ: ................................................................................,
  Trvale bytem: ................................................................................,
  Bankovní spojení: ..............................................................................., č.ú. ......................./.......
  (dále jen "prodávající")

 2. Manželé:
  Jméno/příjmení: ................................................................................, RČ ............................
  Jméno/příjmení: ................................................................................, RČ ............................
  Oba trvale bytem: ................................................................................,
  Bankovní spojení: ....................................., č.ú. ......................./.......
  (dále jen "kupující")

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto

kupní smlouvu:

I.
SPECIFIKACE NEMOVITOSTÍ

1. Prodávající prohlašuje, že je na základě kupní smlouvy ze dne ............................ - vklad vlastnického práva povolen rozhodnutím katastrálního úřadu dne ...................... č.j. .........., výlučným a neomezeným vlastníkem těchto nemovitostí:

 • pozemků:

  • parc. č. .................... o výměře ......... m2, druh pozemku ..............................................

  • parc. č. .................... o výměře ......... m2, druh pozemku ..............................................

umístěných v obci .......................................... v katastrálním území ..................................., katastrální úřad ....................., Katastrální pracoviště ..................... a zapsaných zde na LV č. .........
(dále jen "Pozemky")

a

 • budovy č.p. .........., umístěné na výše uvedeném na p.č. ..........., v obci ..................... .............................. v katastrálním území ..................................., katastrální úřad ........... ............................., Katastrální pracoviště ...................... a zapsané zde na LV č. ...........
  (dále jen "Budova").

Pozemky a Budova jsou dále označeny společně jako "Nemovitosti".

II.
PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

Prodávající prodává Nemovitosti popsané a blíže specifikované v čl. I. této kupní smlouvy, tj. Pozemky parc. č. .............. a Budovu č.p. ........, se všemi součástmi a příslušenstvím s Nemovitostmi spojenými, tj. ....................................., kupujícím, kteří tyto Nemovitosti za sjednanou kupní cenu kupují a přebírají do svého vlastnictví.

Kupní cena za Pozemky byla sjednána stranami ve výši ....................... Kč
(slovy: ........................................................................................................).

Kupní cena za Budovu byla sjednána stranami ve výši ......................... Kč
(slovy: ........................................................................................................).

Celková kupní cena za Nemovitosti tedy činí výši .................................. Kč
(slovy: ........................................................................................................).

III.
VYPLACENÍ KUPNÍ CENY

Smluvní strany si sjednaly tento způsob vyplacení kupní ceny:

 1. Kupní cena bude vypořádána tak, že kupující složí kupní cenu v plné výši ................ Kč do advokátní/notářské úschovy advokáta/notáře ....................................................., se sídlem v ..........................................., a to současně při podpisu této kupní smlouvy. Složení kupní ceny je provedeno buď složením hotovosti nebo podpisem bankovního platebního příkazu na účet úschovy s okamžitou lhůtou splatnosti příkazu.

 2. O složení kupní ceny do advokátní/notářské úschovy je sepsán protokol obsahující podmínky úschovy. Advokát/notář je povinen vydat dále uvedené části kupní ceny z úschovy převodem na účet prodávajícího do 5 pracovních dní poté, co advokát/notář obdrží následující listiny:

  1. 2.1. První část kupní ceny ve výši .................... je vyplacena po předložení těchto listin:
   • Návrh na vklad vlastnického práva dle této kupní smlouvy s vyznačeným originálním razítkem o podání tohoto návrhu při příslušném katastrálním úřadu,

   • originál výpisu z katastru nemovitostí LV č. ........., na kterém bude vyznačena plomba upozorňující na probíhající změnu právních vztahů v katastru.

  2. 2.2. Druhá část kupní ceny ve výši ................... je vyplacena po předložení těchto listin:
   • originál této kupní smlouvy s doložkou Katastrálního úřadu ...................................... podle § 35 odst. 2 vyhl. č. 190/96 a § 6 zák. č. 265/92 Sb., o povolení, zapsání a právních účincích vkladu vlastnického práva k Nemovitostem v katastru nemovitostí ve prospěch kupujících,

   • originál výpisu z katastru nemovitostí, který bude osvědčovat řádný převod vlastnického práva k Nemovitostem na kupující, části B1, C, D příslušného LV budou bez zápisu, dále bude odstraněna i plomba upozorňující na změnu právních vztahů v katastru.

  3. 2.3. Třetí část kupní ceny ve výši 3 % z kupní ceny, tj. ............ je vyplacena po předložení těchto listin:
   • kopie daňového přiznání k dani z převodu Nemovitostí s vyznačeným originálním razítkem o podání tohoto daňového přiznání při příslušném správci daně,

   • potvrzení správce daně o zaplacení daně z převodu Nemovitostí.

 3. Podmínkou obsaženou v protokolu o úschově bude dále, že v případě, že by došlo k odstoupení od kupní smlouvy, je advokát/notář povinen do pěti pracovních dnů od předložení příslušných listin prokazujících odstoupení od kupní smlouvy u něj složenou kupní cenu (či její zbytek) prodávajícímu zpět poukázat na jím určený účet.

 4. Úroky ze složené kupní ceny do notářské úschovy po odečtení bankovních a manipulačních poplatků náleží kupujícím.

 5. Do rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu vlastnického práva na kupující není oprávněn žádný z účastníků této smlouvy činit jakékoliv dispozice se složenou kupní cenou.

 6. Pokud by prodávající nezaplatil daň z převodu nemovitostí, a kupující z titulu zákonného ručení byli povinni daň zaplatit, použijí na náhradu takto vzniklé škody přednostně zadrženou třetí část kupní ceny.

IV.
PŘEDÁNÍ NEMOVITOSTÍ

 1. Nemovitosti si strany předávají v termínu dle dohody, nejpozději však do 3 dní od podpisu této kupní smlouvy. Budova bude předávána bez nábytku, vnitřního zařízení, koberců či jiných podlahových krytin. V budově budou ponechány tyto věci, které strany považují za příslušenství stavby:
  .....................................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................

  Spolu s Budovou je

Nahrávám...
Nahrávám...