dnes je 20.6.2024

Input:

Vzor D: Mandátní smlouva o poskytování daňového poradenství

17.10.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor D: Mandátní smlouva o poskytování daňového poradenství

Stáhnout vzor

Mandátní smlouva o poskytování daňového poradenství

uzavřená dne .....

Smluvní strany:

Podnikatel: ...........................................................
Místo podnikání: ...........................................................
Zápis v OR: ...........................................................
IČ: ...........................................................
DIČ: ...........................................................
Bankovní spojení: ...........................................................
Číslo účtu: ...........................................................
(dále jen "mandant")
a
Společnost: ........................................................... s.r.o.
Sídlo: ...........................................................
Zápis v OR: ...........................................................,
IČ: ...........................................................,
DIČ: ...........................................................,
Bankovní spojení: ...........................................................,
Číslo účtu: ...........................................................,
Jednající: ................................................................. jednatelem společnosti
(dále jen "mandatář")

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění tuto

Mandátní smlouvu o poskytování daňového poradenství

Článek 1.
Výkony mandatáře

Touto smlouvou se mandatář zavazuje pro mandanta na jeho účet uskutečňovat daňové poradenství v tomto rozsahu:

  • zastupování mandanta v daňových řízeních zahrnující zejména výkon související agendy u příslušných správců daně a účast na daňových kontrolách,

  • poskytování konzultací a stanovisek k daňovým problémům týkajícím se daňové soustavy České republiky,

  • vykonávání kontroly daňových dokladů vztahujících se k DPH a sestavení čtvrtletního a měsíčního přiznání k DPH,

  • vypracování daňových přiznání k daním placeným mandantem,

  • vykonávání pravidelné vnitřní daňové kontroly dokladů mandanta z hlediska daně z příjmů a následné poskytování stanovisek a konzultací k výsledkům takové kontroly,

  • vyhotovení daňového kalendáře,

  • vykonávání daňové optimalizace pro daň z příjmu,

  • další daňové činnosti dle požadavku mandanta.

Článek 2.
Odměna mandatáři a způsob platby

2.1. Výše honoráře je stanovena na základě provedených výkonů jednotlivých pracovníků mandatáře. Práce je evidována přímo ze strany pracovníků mandatáře prostřednictvím evidenčního software, z něhož se výstup přenáší do faktury. Smluvní strany se dohodly na odměně za daňové poradenství ve výši ......... Kč/1 hod. poradenství; účtována je každá započatá hodina práce.

2.2. V období zahájení spolupráce jsou poradenské služby fakturovány měsíčně na základě výstupu z evidenčního software. Po uplynutí dostatečné doby spolupráce si strany mohou sjednat paušální honorář za poskytované služby.

2.3. Dohodnutý honorář nezahrnuje DPH, hotové výdaje a cestovní výlohy spojené s poskytovanými službami.

2.4. Sjednaný honorář podléhá na žádost mandatáře valorizaci ve výši roční míry inflace zveřejněné Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok. Poprvé se valorizace může uplatnit za kalendářní rok následující po kalendářním roce, v němž byla spolupráce na základě této smlouvy zahájena.

2.5. Je-li mandant v prodlení s úhradou odměny, je mandatář oprávněn požadovat úroky z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 3.
Povinnosti mandanta

3.1. Mandant je povinen oznámit mandatáři všechny skutečnosti potřebné pro výkon jeho povinností.

3.2. Mandant odpovídá za úplnost a správnost všech podkladů poskytovaných mandatáři, přičemž se zavazuje umožnit mandatáři nahlížet do všech potřebných dokumentů nutných pro činnost mandatáře a zabezpečit na vyžádání přítomnost a součinnost odpovědných pracovníků mandanta.

3.3. Mandant je povinen vystavit mandatáři včas písemnou plnou moc, vyžaduje-li plnění této smlouvy uskutečnění právních úkonů jménem mandanta.

3.4. Mandant je povinen na žádost mandatáře dát bezodkladně svoje stanovisko k návrhům mandatáře na odchýlení se od příkazů mandanta.

3.5. Mandant je povinen výslovně určit rozsah těch příkazů, od kterých se mandatář nesmí odchýlit.

3.6. Mandant je povinen zaplatit mandatáři

Nahrávám...
Nahrávám...