dnes je 19.5.2024

Input:

Vzor C: Mandátní smlouva o provedení auditu

17.10.2005, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Mandátní smlouva o provedení auditu

Stáhnout vzor

Mandátní smlouva o provedení auditu

uzavřená dne .......

Smluvní strany:

Podnikatel: ...........................................................
Místo podnikání: ...........................................................
Zápis v OR: ...........................................................
IČ: ...........................................................
DIČ: ...........................................................
Bankovní spojení: ...........................................................
Číslo účtu: ...........................................................
(dále jen "mandant")
a
Společnost: ........................................................... s.r.o.
Sídlo: ...........................................................
Zápis v OR: ...........................................................,
IČ: ...........................................................,
DIČ: ...........................................................,
Bankovní spojení: ...........................................................,
Číslo účtu: ...........................................................,
Jednající: ................................................................. jednatelem společnosti
(dále jen "mandatář")

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění tuto

Mandátní smlouvu o provedení auditu

Článek 1.
Výkony mandatáře

Rozsah činnosti mandátu:

 1. Převzetí mandátu, seznámení s účetnictvím a bilancí

 2. Kontrola dokladů

 3. Inventura majetku, závazků a vlastního kapitálu

 4. Kontrola nejvýznamnějších položek nákladů a výnosů

 5. Ověření přílohy k roční účetní závěrce se zaměřením na její úplnost a návaznost na účetnictví

 6. Ověření zprávy o vztazích mezi členy koncernu

 7. Projednání a konzultace s klientem

 8. Sestavení závěrečné zprávy auditora a výrok

Činnost mandatáře bude probíhat od ................... do ...................

Článek 2.
Odměna mandatáři a způsob platby

 1. 2.1. Výše odměny je stanovena v paušální výši ........ Kč. Záloha na odměnu ve výši ......... Kč je splatná do 14 dní od podpisu této smlouvy.
 2. 2.2. Dohodnutý honorář nezahrnuje DPH, hotové výdaje a cestovní výlohy spojené s poskytovanými službami.
 3. 2.3. Je-li mandant v prodlení s úhradou odměny, je mandatář oprávněn požadovat úroky z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 3.
Povinnosti mandanta

 1. 3.1. Mandant je povinen oznámit mandatáři všechny skutečnosti potřebné pro výkon jeho povinností.
 2. 3.2. Mandant odpovídá za úplnost a správnost všech podkladů poskytovaných mandatáři, přičemž se zavazuje umožnit mandatáři nahlížet do všech potřebných dokumentů nutných pro činnost mandatáře a zabezpečit na vyžádání přítomnost a součinnost odpovědných pracovníků mandanta.
 3. 3.3. Mandant je povinen na žádost mandatáře dát bezodkladně svoje stanovisko k návrhům mandatáře na odchýlení se od příkazů mandanta.
 4. 3.4. Mandant je povinen výslovně určit rozsah těchto příkazů, od kterých se mandatář nesmí odchýlit.
 5. 3.5. Mandant je povinen zaplatit mandatáři odměnu v souladu s čl. 2. této smlouvy. Při prodlení je mandatář oprávněn výkon mandátu přerušit.
 6. 3.6. Mandant je povinen určit osobu, která je oprávněna k předávání podkladů mandatáři a k přebírání materiálů a informací od něj.
 7. 3.7. Mandant je povinen předat mandatáři doklady nutné pro výkon auditu v dohodnutém termínu, nejpozději však do 10 pracovních dní od podpisu této smlouvy.
 8. 3.8. Mandant je povinen vystavit mandatáři včas písemnou plnou moc, vyžaduje-li plnění této smlouvy uskutečnění právních úkonů jménem mandanta.

Článek 4.
Povinnosti mandatáře

 1. 4.1. Mandatář vykonává svou činnost v souladu s pokyny mandanta, jakož i v souladu s jeho zájmy a v souladu s právními předpisy.
 2. 4.2. Mandatář je povinen postupovat při poskytování služeb podle této smlouvy s vynaložením potřebné odborné péče.
 3. 4.3. Mandatář je povinen bezodkladně oznámit mandantovi všechny skutečnosti, které mohou mít vliv na změnu
Nahrávám...
Nahrávám...