dnes je 29.1.2020

Input:

Výše záloh OSVČ - lékaře ve zdravotním pojištění v roce 2020

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.20
Výše záloh OSVČ – lékaře ve zdravotním pojištění v roce 2020

Ing. Antonín Daněk

Placení pojistného, resp. záloh na pojistné lékaři jako osobami samostatně výdělečně činnými je jednou ze základních povinností těchto subjektů ve zdravotním pojištění. Výše měsíčně placené zálohy je v zásadní míře ovlivněna skutečností, zda je samostatná výdělečná činnost v rozhodném období kalendářního roku buď jediným, nebo při souběhu zaměstnání s podnikáním (výkonem lékařské praxe) hlavním resp. vedlejším zdrojem příjmů. Pokud je pro lékaře samostatná výdělečná činnost jediným zdrojem příjmů, je jeho povinností platit zálohy na pojistné od ledna 2020 (nebo od kalendářního měsíce, v kterém v roce 2020 zahájí svoji podnikatelskou činnost) nejméně v částce 2 352 Kč.

Souběh zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností

Při souběhu výkonu zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti je rozhodující, která činnost bude u lékaře v daném kalendářním roce (resp. měsíci) hlavním zdrojem jeho příjmů. Pro účely placení pojistného nelze v takových případech sčítat pojistné placené z titulu zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti, neboli buď musí být:

  • v zaměstnání odváděno zaměstnavatelem pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu platného pro zaměstnance, nebo

  • v rámci samostatné výdělečné činnosti musejí být placeny alespoň minimální zálohy, tedy v roce 2020 nejméně v již zmíněné částce 2 352 Kč

v situaci, kdy pro pojištěnce platí povinnost dodržet ve zdravotním pojištění zákonné minimum.

Pokud při souběhu zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností nedosahují příjmy v zaměstnání minimální mzdy, musí zaměstnanec vystavit zaměstnavateli čestné prohlášení, že ve své samostatné výdělečné činnosti platí alespoň minimální zálohy jako OSVČ – v tomto případě pak odvádí zaměstnavatel pojistné ze skutečné výše příjmu. Pokud tato podmínka splněna není, provádí zaměstnavatel dopočet a doplatek pojistného do minimálního vyměřovacího základu.

V návaznosti na nařízení vlády č. 260/2019 Sb. ze dne 30. 9. 2019 platí OSVČ – lékaři v průběhu roku 2020 následující zálohy na pojistné:

a) 0 Kč

OSVČ není povinna platit v roce 2020 zálohy na pojistné v případech, kdy:

  • je při souběhu se zaměstnáním podnikatelská činnost vedlejším zdrojem příjmů,

  • se v prvním kalendářním roce podnikání jedná o osobu, za kterou je současně plátcem pojistného i stát,

  • pro OSVČ neplatí minimální vyměřovací základ, a podle výsledků samostatné výdělečné činnosti za rok 2019 jí v roce 2020 nevznikla – od měsíce podání přehledu – povinnost platit zálohy proto, že za rok 2019 byla ve ztrátě,

  • pro ni neplatí zákonné minimum a na základě podané žádosti jí byla snížena výše zálohy na nulovou hodnotu (v roce 2020 je průběžně ve ztrátě),

  • má jako autor pouze příjmy zdaňované přímo subjektem, který je vyplácí (maximálně 10 000 Kč měsíčně). Za těchto podmínek není lékař jako autor přispívající do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize ve zdravotním pojištění OSVČ.

Zálohy na pojistné se také neplatí za kalendářní měsíce, v nichž byla OSVČ uznána po celý kalendářní měsíc neschopnou práce nebo jí byla nařízena karanténa podle zvláštních právních předpisů. Tuto skutečnost však musí OSVČ zdravotní pojišťovně průkazně doložit, zpravidla kopií neschopenky. V případě nemoci by OSVČ správně měla oznámit (a doložit) zdravotní pojišťovně období trvání nemoci, tj. její zahájení a ukončení, pro řešení případných nesrovnalostí se v dané souvislosti přikládá k podávanému přehledu potvrzení OSSZ. Z obecného pohledu lze konstatovat, že pojistné se sice platí i za měsíce, kdy je OSVČ nemocná, nicméně zvýhodnění spočívá ve skutečnosti, že pokud OSVČ měla nárok na nemocenské po celý kalendářní měsíc, nemusí být za tento měsíc dodržen minimální vyměřovací základ.

b) 1 Kč až 2 351 Kč

Zálohy v tomto rozpětí (avšak i vyšší) mohou platit v roce 2020 od měsíce podání přehledu za rok 2019 ty OSVČ, které nemusejí dodržet minimální vyměřovací základ (viz § 3a odst. 3 zákona č.