dnes je 12.6.2024

Input:

Smlouva komisionářská

22.2.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.2.6
Smlouva komisionářská

Dispozitivnost právní úpravy

Smlouva komisionářská je upravena v § 577 až § 590 ObchZ. Všechna ustanovení zákona jsou dispozitivní, nejsou tedy závazná a lze se od nich odchýlit.

Obsah smlouvy

Obsahem smlouvy je zařízení určité obchodní záležitosti komisionářem, který jedná vlastním jménem a na účet komitenta.

Úplatnost smlouvy

Smlouva je vždy úplatná a obě smluvní strany musí být podnikatelé podle obchodního zákoníku.

Čím se liší komisionář od dealera

Komisionář se proto odlišuje od takzvaného dealera. Dealerská smlouva není v českém právním řádu upravena. Dealer jedná na rozdíl od komisionáře vlastním jménem a na svůj účet. Dále se komisionářská smlouva odlišuje od smlouvy od zprostředkování, jejímž znakem je pouze zprostředkování příležitosti k uzavření určité smlouvy s třetí osobou.

Svojí podstatou je i smlouva zasílatelská smlouvou komisionářskou, neboť jejím obsahem je uzavření smlouvy o přepravě věci jménem zasílatele a na účet příkazce.

Nejčastější je komisní prodej

V praxi dochází především ke komisnímu prodeji, to je prodeji velkých věcí na účet komitenta jména komisionáře. Pokud smluvní stranou nejsou podnikatelé, jde o smlouvu podle občanského zákoníku, zejména smlouvu o obstarání prodeje věci podle § 737 až § 741 ObčZ.

Odměna komisionáře není podstatnou náležitostí smlouvy

Úplatnost smlouvy však neznamená, že výše odměny komisionáře je podstatnou smluvní náležitostí. Pokud není výše úplaty ve smlouvě sjednána, přísluší komisionáři úplata přiměřená uskutečněné činnosti a dosaženého výsledku s přihlédnutím k úplatě obvykle poskytované za obdobnou činnost v době uzavření smlouvy.

Smlouva nemusí mít písemnou formu.

Vázanost pokynů komitenta

Komisionář je ze zákona povinen při zařizování záležitostí jednat s potřebnou odbornou péčí podle pokynů komitenta. U těchto pokynů se může komisionář odchýlit, jen když je to v zájmu komitenta a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas. Pokud tuto povinnost komisionář poruší, nemusí komitent uznat komisionářovo jednání za uskutečněné na svůj účet. Podmínkou ale je, aby účinnost jednání pro sebe odmítl bez zbytečného odkladu poté, co se o obsahu jednání dověděl.

Povinnost komisionáře chránit věci komitenta

Stejně jako u mandátní smlouvy i komisionář je povinen chránit jemu známé zájmy komitenta související se zařizováním záležitostí. Komisionář musí oznámit komitentovi všechny okolnosti, jež mohou mít vliv na změnu komitentových příkazů. Povinnost pojistit věci svěřené nebo nabyté komisionáři vzniká pouze tehdy, je-li to sjednáno ve smlouvě nebo jestliže je to přání komitenta. Pojištění jde vždy na účet komitenta.

Komisionář zásadně jedná sám

Komisionář je povinen zásadně ve smluvním vztahu jednat sám. Pokud nemůže však osobně svůj závazek splnit, má ze zákona povinnost použít ke splnění třetí osobu.

Vztah komisionáře ke třetím osobám

Z jednání komisionáře

Nahrávám...
Nahrávám...