dnes je 29.1.2020

Input:

Pronájem majetku získaného v rámci dědictví

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.11.4
Pronájem majetku získaného v rámci dědictví

Ing. Ivan Macháček

Základy dědického práva v občanském zákoníku

Dědickým právem se v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, zabývají § 1475 až § 1720. Dědické právo je právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní. Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona, přičemž tyto důvody mohou působit i vedle sebe. Dědické právo vzniká smrtí zůstavitele, přičemž podle § 1670 občanského zákoníku nabytí dědictví potvrzuje soud. Soud potvrdí nabytí dědictví osobě, jejíž dědické právo bylo prokázáno.

Pořízením pro případ smrti jsou závěť, dědická smlouva nebo dovětek. Pořízením pro případ smrti nelze zkrátit povinný díl nepominutelného dědice, který se práva na povinný díl nezřekl a nedošlo-li ani k vydědění. Pokud tomu pořízení pro případ smrti odporuje, náleží nepominutelnému dědici povinný díl (blíže k této otázce viz § 1642 až § 1657 občanského zákoníku).

Osvobození bezúplatného příjmu nabytého na základě dědictví nebo odkazu od daně z příjmů

V souvislosti se zrušením zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí je s účinností od 1. 1. 2014 daňové řešení bezúplatného příjmu z nabytí dědictví nebo odkazu zahrnuto do zákona o daních z příjmů. V § 4 odst. 1 písm. zl) ZDP se uvádí, že od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozeny příjmy podle § 4a ZDP. V tomto § 4a pod písmenem a) je uvedeno, že od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu. Znamená to, že jakékoliv nabytí dědictví mezi jakkoliv spřízněnými nebo nespřízněnými fyzickými osobami je s účinností od 1. 1. 2014 jednoznačně osvobozeno od daně z příjmů.

Obdobné ustanovení nalezneme v § 19b odst. 1 písm. a) ZDP, na jehož základě je od 1. 1. 2014 od daně z příjmů právnických osob osvobozen bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu.

Odpisování zděděného hmotného majetku pronajímaného zůstavitelem

Jestliže dědic zdědil hmotný majetek, který zůstavitel pronajímal a odpisoval jej rovnoměrným nebo zrychleným způsobem, může právní nástupce poplatníka podle § 30 odst. 10 písm. a) ZDP pokračovat v odpisování hmotného majetku započatém původním vlastníkem při zachování příslušné metody daňového odpisování tohoto majetku. Podmínkou je, že dědic pokračuje v pronajímání započatém zůstavitelem. Přitom v souladu s výše uvedeným ustanovením zákona odpisuje dědic – právní nástupce poplatníka ze vstupní ceny, ze které odpisoval původní vlastník – zůstavitel.

Pokud dědic pokračuje v pronájmu, z něhož jsou příjmy zdaňovány podle § 9 ZDP, již ve zdaňovacím období, ve kterém je ukončeno řízení o pozůstalosti, může uplatnit odpis ve výši jedné poloviny ročního odpisu podle § 30 odst. 10 písm. a) ZDP. Jedná se o případ, kdy právní nástupce poplatníka (dědic) nabyl hmotný majetek v průběhu zdaňovacího období, eviduje jej na konci zdaňovacího období a pokračuje v odpisování započatém původním vlastníkem (zůstavitelem).

Příklad – Pokračování v nájmu zděděné nemovité věci

Syn zdědil po svém otci činžovní dům s byty, které zůstavitel pronajímal, a příjmy zdaňoval podle § 9 ZDP. Do výdajů uplatňoval daňové odpisy činžovního domu. Syn pokračuje v nájmu bytů a uplatňuje výdaje ve skutečné výši.

Vzhledem k tomu, že syn zdědil nemovitou věc, kterou zůstavitel odpisoval, pokračuje syn v odpisování započatém otcem ve smyslu § 30 odst. 10 písm. a) ZDP jakožto právní nástupce (dědic) otce. Nemůže přitom změnit způsob odpisování. To znamená, že pokud otec nemovitou věc odpisoval např. rovnoměrným způsobem, musí syn pokračovat v odpisování najímané nemovité věci rovněž rovnoměrným způsobem.

Odpisování zděděného hmotného majetku při zahájení pronájmu dědicem

Pokud dědic zdědí na základě skončení řízení o pozůstalosti hmotný majetek a tento hmotný