dnes je 29.1.2020

Input:

Pronájem majetku nabytého darem

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.11.3
Pronájem majetku nabytého darem

Ing. Ivan Macháček

Základy darování v občanském zákoníku

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se zabývá darováním v § 2055 až § 2078. Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Nelze tedy darovat jen formou jednostranného prohlášení dárce, obdarovaný musí vždy s poskytnutím daru souhlasit. Pokud jde o darování věci zapsané do veřejného seznamu, vyžaduje darovací smlouva písemnou formu. Občanský zákoník obsahuje v § 2068 až § 2071 právo odvolání daru pro nouzi a v § 2072 až § 2075 právo odvolání daru pro nevděk a společná ustanovení k odvolání daru v § 2076 až § 2078.

Osvobození darů od daně z příjmů fyzických osob

Bezúplatné příjmy (dary) přijaté poplatníkem v souvislosti s výkonem závislé činnosti nebo s výkonem činnosti, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, podléhají zdanění daní z příjmů podle § 6 resp. § 7 ZDP. Pokud nebude bezúplatný příjem zdaněn podle § 6 nebo § 7 ZDP, proběhne zdanění podle § 10 odst. 1 písm. n) ZDP.

Platí však řada osvobození darů od daně z příjmů fyzických osob. Jedná se o:

  • § 4 odst. 1 písm. zl) ZDP,

  • § 4a – Osvobození bezúplatných příjmů,

  • pro zaměstnance platí osvobození od daně z příjmů nepeněžního plnění poskytovaného zaměstnavatelem ve smyslu § 6 odst. 9 písm. d) ZDP a § 6 odst. 9 písm. g) ZDP,

  • § 10 odst. 3 písm. c) ZDP.

Z § 4a ZDP např. vyplývá, že podle písmena i) se osvobozuje od daně z příjmů fyzických osob bezúplatný příjem poplatníka s bydlištěm v členském státě Evropské unie nebo státě tvořícím Evropský hospodářský prostor provozujícího zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, je-li bezúplatný příjem použit k provozu tohoto zařízení a podle písmena n) se osvobozuje bezúplatný příjem v podobě plnění poskytnutého pro provoz zoologické zahrady, jejíž provozovatel je držitelem platné licence podle zákona upravujícího zoologické zahrady. Dary poskytnuté poskytovateli zdravotních služeb a fyzické osobě provozující školy a školská zařízení jsou však od roku 2014 zdanitelným příjmem zdaňovaným podle § 7 ZDP a od daně z příjmů nejsou osvobozeny.

Další případy osvobození od daně z příjmů fyzických osob bezúplatných příjmů jsou uvedeny v § 10 odst. 3 písm. c) ZDP. Podle tohoto ustanovení jsou od daně osvobozeny např. bezúplatné příjmy:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,

  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,

  • nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15 000 Kč.

Z § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (bod 14 ) vyplývá povinnost zvýšit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji o hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, pokud se o tomto příjmu neúčtuje ve výnosech a nejedná se o příjem osvobozený od daně nebo o příjem, který není předmětem daně, nebo o příjem ve formě daru účelově poskytnutého na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické zhodnocení.

Na toto ustanovení zákona navazuje pak bod 8 § 23 odst. 3 písm. c) ZDP, v němž se uvádí, že výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji lze snížit o hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, o kterou byl zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 3 písm. a) bod 14, pokud je tento bezúplatný příjem využit k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozené, a hodnota bezúplatného příjmu není výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Odpisování darovaného hmotného majetku obdarovaným

Stěžejními ustanoveními k daňovému odpisování darovaného hmotného majetku obdarovaným, používaného jak k podnikání, tak k pronájmu, jsou dvě ustanovení zákona o daních z příjmů:

  • § 27 písm. j) ZDP, z něhož vyplývá, že hmotným majetkem vyloučeným z odpisování je hmotný majetek nabytý darováním, jehož nabytí bylo od daně z příjmů osvobozeno nebo nebylo předmětem daně,

  • § 29 odst. 1 ZDP, z něhož vyplývá, že se vstupní cena hmotného majetku snižuje o bezúplatný příjem ve formě účelového peněžitého daru na pořízení hmotného majetku nebo na jeho technické