dnes je 29.1.2020

Input:

Odpis jako daňový výdaj u úplatně pořízeného hmotného majetku

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.11.2
Odpis jako daňový výdaj u úplatně pořízeného hmotného majetku

Ing. Ivan Macháček

Odpis jako daňový výdaj u úplatně pořízeného hmotného majetku

Vstupní cenou pro daňové odpisování hmotného majetku pořízeného úplatně je pořizovací cena. Podle § 29 odst. 1 písm. a) ZDP u nemovitého majetku, který fyzická osoba pořídila úplatně v době kratší než 5 let před jejím vložením do obchodního majetku nebo v době kratší než 5 let před zahájením nájmu, se pořizovací cena zvyšuje o náklady prokazatelně vynaložené na jejich opravy a technické zhodnocení. U nemovitého majetku, který fyzická osoba pořídila úplatně v době delší než 5 let před jeho vložením do obchodního majetku nebo v době delší než 5 let před zahájením nájmu, je vstupní cenou reprodukční pořizovací cena určená podle zákona o oceňování majetku.

U movitého majetku, který fyzická osoba pořídila úplatně v době delší než 1 rok před vložením do obchodního majetku nebo v době delší než 1 rok před zahájením nájmu, je vstupní cenou reprodukční pořizovací cena určená podle zákona o oceňování majetku, s výjimkou majetku nabytého formou finančního leasingu.

Pokud je v průběhu nájmu prováděna modernizace, rekonstrukce, přestavba, nástavba na nemovitosti převyšující v daném roce částku 40 000 Kč, jedná se o technické zhodnocení, které podle § 29 odst. 3 ZDP zvyšuje vstupní cenu u rovnoměrného odpisování (na tzv. zvýšenou vstupní cenu) a u zrychleného odpisování podle § 32 ZDP zůstatkovou cenu (na tzv. zvýšenou zůstatkovou cenu) nemovitého majetku v tom zdaňovacím období, kdy je technické zhodnocení dokončeno a uvedeno do stavu způsobilého obvyklému užívání.

Do konce roku 2013 byl při koupi pozemku se stavbou vybudovanou na tomto pozemku předmětem koupě pozemek a stavba. Za účinnosti nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 se při koupi pozemku s vybudovanou stavbou na tomto pozemku jedná o jednu věc, a to pozemek se stavbou. Přitom je nutno evidovat stavbu samostatně na inventární kartě jako hmotný majetek s jejím zahrnutím do obchodního majetku podnikatele s možným odpisováním této stavby.

Pokud je v kupní smlouvě sjednána jedna kupní cena obsahující jak cenu za pozemek, tak cenu za stavbu, pak je nutno sjednanou kupní cenu rozdělit na neodpisovaný pozemek a na odpisovanou stavbu. V § 24 odst. 3 písm. b) ZoÚ se uvádí, že při nabytí více než jedné složky majetku převodem či přechodem, pokud nelze jednotlivé složky majetku ocenit postupem podle § 25 ZoÚ, ocení účetní jednotka jednotlivé složky majetku poměrným rozúčtováním celkové pořizovací ceny nebo reprodukční pořizovací ceny. Blíže se k metodě ocenění při nabytí více než jedné složky majetku podle § 24 odst. 3 písm. b) ZoÚ vyjadřuje § 61a vyhlášky č. 500/2002 Sb. – zde se v odstavci 3 uvádí, že při poměrném rozúčtování celkové pořizovací ceny nebo reprodukční ceny se vychází z ocenění všech složek majetku znalcem nebo kvalifikovaným odhadem.

Takto rozúčtovaná pořizovací cena pro účely účetnictví se použije i pro daňové