dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 96/2006 SbNU, sv.41, K náhradě nákladů exekuce a k odměně soudního exekutora

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 41, nález č. 96

II. ÚS 160/06

K náhradě nákladů exekuce a k odměně soudního exekutora

Krajský soud nezdůvodnil, proč zavázal stěžovatele jako oprávněného k náhradě nákladů exekuce a proč odměnu soudní exekutorky stanovil ve výši 23 100 Kč, kterou odvíjel z výše plnění, jež vymoženo nebylo. Pro takový postup krajského soudu nenalezl Ústavní soud oporu ani v zákoně (občanský soudní řád, resp. exekuční řád), ani v aplikované vyhlášce č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů.

Exekuční titul nebyl formálně vykonatelný. Výrok o pověření exekutorky proto ztratil oporu, což je situace, na niž nejblíže dopadá ustanovení § 11 odst. 3 aplikované vyhlášky, které soudnímu exekutorovi, jehož pověření zaniklo, přiznává odměnu ve výši 3 000 Kč. Tato interpretační varianta lépe odpovídá příkazu šetřit podstatu a smysl omezovaného základního práva, jak vyplývá z čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Aplikační postup orgánů veřejné moci a výběr aplikovaných ustanovení musí vlastnické právo šetřit.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudkyň Dagmar Lastovecké a Elišky Wagnerové (soudce zpravodaj) - ze dne 4. května 2006 sp. zn. II. ÚS 160/06 ve věci ústavní stížnosti M. S. proti výroku IV usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. 12. 2005 č. j. 25 Co 354/2005-83, jímž byla stěžovateli uložena povinnost zaplatit soudní exekutorce náklady exekuce spočívající v její odměně.

Výrok

I. Postupem Krajského soudu v Hradci Králové ve věci vedené pod sp. zn. 25 Co 354/2005 porušujícím čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a vedoucím k vynesení výroku IV usnesení tohoto soudu ze dne 9. 12. 2005 č. j. 25 Co 354/2005-83 bylo porušeno vlastnické právo stěžovatele garantované čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

II. Proto se výrok IV tohoto usnesení ruší.

Odůvodnění

I.

Ústavní stížností, podanou dne 20. 3. 2006, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného výroku, kterým mu byla jako oprávněnému uložena povinnost uhradit náklady exekuce. Stěžovatel tvrdil, že napadeným výrokem bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces garantované čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), jakož i čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“). Ústavní stížnost byla podána včas (§ 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů; dále jen „zákon o Ústavním soudu“) a splňovala i další formální náležitosti a podmínky projednání, předepsané zákonem o Ústavním soudu.

Stěžovatel v ústavní stížnosti uvedl, že mu byla uložena povinnost nahradit soudní exekutorce náklady exekuce tvořené její odměnou ve výši 23 100 Kč, určenou jako 15 % vymáhané jistiny, ačkoli z dikce příslušné vyhlášky vyplývá [§ 5 odst. 1 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č.330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Nahrávám...
Nahrávám...