dnes je 19.5.2024

Input:

Nález 86/2006 SbNU, sv. 41, K rozhodování obecných soudů o nákladech řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 41, nález č. 86

II. ÚS 314/05

K rozhodování obecných soudů o nákladech řízení

Rozhodování o nákladech řízení je integrální součástí civilního řízení, rozhodnutí obecného soudu musí být s ohledem na konkrétní okolnosti odůvodněno způsobem, z něhož logicky a přesvědčivě vyplývají jeho právní závěry. V postupu spočívajícím v mechanické aplikaci ustanovení § 146 odst. 2 občanského soudního řádu a pouhém formálním odkazu na ustanovení zákona lze spatřovat jisté prvky nahodilosti a libovůle, představující v konečném důsledku zásah do základního práva obsaženého v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma - ze dne 18.dubna 2006 sp. zn. II. ÚS 314/05 ve věci ústavní stížnosti Ing. P. H., správce konkursní podstaty úpadce M. J. - I., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 2. 2005 č. j. 13 Cmo 340/2003-92 (výrokům II a IV o nákladech řízení).

Výrok

Výroky II a IV usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 24. 2. 2005 č.j. 13 Cmo 340/2003-92 ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 30. 9. 2005 č. j. 13 Cmo 340/2003-101 se zrušují.

Odůvodnění

Stěžovatel se - s odvoláním na porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), čl. 90 a 95 Ústavy České republiky a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod - domáhá zrušení výroků uvedených pod bodem II a IV v záhlaví uvedeného usnesení vrchního soudu, kterými bylo rozhodnuto o nákladech řízení.

Z obsahu ústavní stížnosti a připojeného spisu Městského soudu v Praze sp. zn. 35 Cm 17/2001 vyplývá, že usnesením Městského soudu v Praze ze dne 11. 12. 2002 byla spojena ke společnému projednání žaloba, jíž se žalobkyně H. H. (v řízení u Ústavního soudu vedlejší účastnice) proti stěžovateli domáhala určení neplatnosti výpovědi (dané jí stěžovatelem) z nájmu ve výroku specifikovaných nemovitostí, a žaloba, jíž se stěžovatel proti H. H. domáhal vyklizení a předání shodných nemovitostí.

Rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 6. 6. 2003 č. j. 35 Cm 17/2001-61 byla zamítnuta žaloba vedlejší účastnice, jíž se domáhala určení neplatnosti výpovědi z nájmu, bylo vyhověno žalobě stěžovatele na vyklizení shodných nemovitostí a vedlejší účastnice byla zavázána k úhradě nákladů řízení stěžovateli ve výši 15 450 Kč.

Vedlejší účastnice podala odvolání proti všem výrokům rozsudku prvního stupně. V průběhu odvolacího řízení podáním ze dne 18. 11. 2004, doručeným soudu dne 22. 11. 2004, vzala odvolání zpět a stěžovatel podáním ze dne 29. 10. 2004, doručeným soudu dne 2. 11. 2004, vzal zpět žalobu, jíž se vůči vedlejší účastnici domáhal vyklizení nemovitostí. Vrchní soud výrokem I zastavil odvolací řízení proti výroku soudu prvního stupně, týkajícího se určení neplatnosti právního úkonu. Vzhledem ke zpětvzetí žaloby stěžovatele zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně o povinnosti vedlejší účastnice vyklidit předmětné nemovitosti a řízení v rozsahu zpětvzetí žaloby zastavil. Nově rozhodl o nákladech řízení tak, že vedlejší účastnici, která svým procesním postupem

Nahrávám...
Nahrávám...