dnes je 23.6.2024

Input:

Nález 71/2005 SbNU, sv.37, Ke střetu svobody projevu s právem na ochranu osobnosti

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 37, nález č. 71

IV. ÚS 146/04

Ke střetu svobody projevu s právem na ochranu osobnosti

Práva na ochranu osobnosti se mohou samozřejmě domáhat i politikové a ostatní veřejně činné osoby, měřítka posouzení skutkových tvrzení a hodnotících soudů jsou však v jejich případech mnohem měkčí ve prospěch novinářů a jiných původců těchto výroků.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu JUDr. Michaely Židlické a soudců JUDr. Miloslava Výborného a JUDr. Elišky Wagnerové - ze dne 4. dubna 2005 sp. zn. IV. ÚS 146/04 ve věci ústavní stížnosti R., spol. s r. o., proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2004 č. j. 30 Cdo 65/2003-162, rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 4. 2002 č. j. 1 Co 4/2002-128 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 10. 2001 č. j. 34 C 11/2001-95, kterým bylo uloženo stěžovatelce uveřejnit v novinách omluvu vedlejšímu účastníkovi Ing. M. Š.

Výrok

I. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 1. 2004 č. j. 30 Cdo 65/2003-162 se zrušuje.

II. V části, v níž je napaden rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. 10. 2001 č. j. 34 C 11/2001-95 a rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 4. 2002 č. j. 1 Co 4/2002-128, se ústavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností stěžovatelka žádá zrušení shora uvedených rozhodnutí v rozsahu níže uvedeném, neboť jí dle jejího názoru bylo v řízeních před těmito soudy upřeno právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a byla porušena zásada rovnosti účastníků před soudem zakotvená v čl. 37 odst. 3 Listiny. Stěžovatelka dále tvrdí, že zmíněná rozhodnutí zasáhla do jejího práva na svobodu projevu dle čl. 17 odst. 1, 2 a 3 Listiny a nebyl respektován čl. 4 odst. 4 Listiny, protože obecné soudy nešetřily podstaty a smyslu jejího práva na svobodu projevu. Stěžovatelka dodává, že rozhodnutí obecných soudů stojí v příkrém kontrastu s čl. 1 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“), a domáhá se zrušení usnesení Nejvyššího soudu v celém rozsahu, zrušení rozsudku Vrchního soudu v Praze v prvém výroku v rozsahu: »…přičemž čtvrtá věta omluvy zní: „Na celé titulní straně stejného čísla uvedeného týdeníku byl název článku ,Všichni premiérovi gangsteři‘ s karikaturou pana Ing. Š.“ a poslední věta omluvy zní: „Za zveřejnění těchto informací se panu Ing. M. Š. omlouváme“; jinak se potvrzuje«. Stěžovatelka rovněž žádá zrušení druhého výroku tohoto rozsudku, ukládajícího povinnost náhrady nákladů odvolacího řízení. Rozsudek Městského soudu v Praze má být dle mínění stěžovatelky zrušen ve výroku I. v následujícím rozsahu: »Žalovaný R., spol. s r. o., je povinen do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku uveřejnit v týdeníku R. omluvu následujícího znění: „V č. 29/2000 týdeníku R. byl na straně 5 dne 18. 9. 2000 uveřejněn článek ,Všichni premiérovi gangsteři‘. V tomto článku byly mimo jiné zveřejněny informace o tom, že pan Ing. M. Š. je hrozbou zaměstnávající šéfku americké diplomacie M. Albrightovou, přičemž jde, přesněji řečeno, o gangstery, s kterými navazuje kontakty v USA, které pak spolu s českou vládní delegací vozí k

Nahrávám...
Nahrávám...