dnes je 20.6.2024

Input:

Nález 65/2006 SbNU, sv.40, K rozhodování obecných soudů o náhradě nákladů řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 40, nález č. 65

II. ÚS 259/05

K rozhodování obecných soudů o náhradě nákladů řízení

Právo na přiznání přiměřené (a právním předpisem stanovené) náhrady nákladů, které úspěšné straně v řízení vzniknou, je součástí práva na spravedlivý proces a také souvisí, pokud jde konkrétně o náklady právního zastoupení, s právem na právní pomoc ve smyslu čl. 37 odst.2 Listiny základních práv a svobod. Přitom však rozdílný názor na interpretaci podústavního práva sám o sobě nemůže založit porušení práva na soudní ochranu či spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. To platí i pro interpretaci příslušných ustanovení procesních předpisů upravujících náklady řízení a jejich náhradu. Ústavní soud proto při posuzování problematiky nákladů řízení, tj. problematiky ve vztahu k předmětu řízení před obecnými soudy jednoznačně podružné, postupuje nanejvýš zdrženlivě a ke zrušení napadeného výroku o nákladech řízení se uchyluje pouze výjimečně, například když zjistí, že došlo k porušení práva na spravedlivý proces podstatným způsobem nebo že bylo zasaženo i jiné základní právo.

Řízení o nákladech řízení je svou povahou kontradiktorní. Z principu rovnosti účastníků v kontradiktorním soudním řízení, resp. z principu rovnosti zbraní vyplývá povinnost soudu doručit odvolání podané do výroku o nákladech řízení ostatním účastníkům, aby měli stejnou možnost k uplatnění svých práv.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Nykodýma, soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudkyně Dagmar Lastovecké - ze dne 21. března 2006 sp. zn. II. ÚS 259/05 ve věci ústavní stížnosti E. Š. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. února 2005 č. j. 11 Co 493/2004-415, kterým bylo k odvolání vedlejší účastnice Mgr. G. S., správkyně konkursní podstaty P., s. p. v likvidaci, změněno rozhodnutí soudu prvního stupně o náhradě nákladů řízení.

Výrok

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 11 Co 493/2004-415 ze dne 1. února 2005 se ruší.

Odůvodnění

I.

Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu 4. května 2005 se stěžovatelka domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. února 2005 č. j. 11 Co 493/2004-415 (dále jen „napadené usnesení“).

Stěžovatelka uvádí, že v řízení podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, zahájeném v roce 1991 před Okresním soudem v Ostravě, se spolu se sestrou A. B., nyní vedlejší účastnicí 2., domáhala vydání neprávem znárodněného majetku po svém zemřelém otci v katastrálním území M. H. Ve věci rozhodl Okresní soud v Ostravě rozsudkem sp. zn. 57 C 416/91 ze dne 28. června 2004 tak, že žalobě vyhověl. Žalované Mgr. G. S., správkyni konkursní podstaty P., s. p., nyní vedlejší účastnici 3., uložil povinnost vydat znárodněný majetek žalobkyním (výrok I) a dále jí uložil povinnost zaplatit žalobkyni, tj. stěžovatelce, na náhradě nákladů řízení částku 699 825 Kč k rukám právního zástupce JUDr. M. V. (výrok II).

K odvolání žalované, vedlejší účastnice 3., Krajský soud v Ostravě napadeným usnesením změnil rozsudek Okresního soudu v Ostravě ve výroku II tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni

Nahrávám...
Nahrávám...