dnes je 19.5.2024

Input:

Nález 58/2006 SbNU, sv. 40, K ústavně konformnímu přístupu k vazbě mladistvého pachatele trestného činu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 40, nález č. 58

II. ÚS 663/05

K ústavně konformnímu přístupu k vazbě mladistvého pachatele trestného činu

Princip pravomoci státního zástupce rozhodovat v přípravném řízení o dalším trvání vazby, který se mimo jiné promítl v pravidelné tříměsíční periodicitě podle nyní platného trestního řádu, jde zcela proti principu výlučné pravomoci soudu, resp. soudů, rozhodovat jak o vzetí mladistvého do vazby, tak o jejím dalším trvání, podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže.

Obviněný může být ve vazbě jen po nezbytně nutnou dobu pro dosažení účelu řízení, jinak by bylo porušeno právo na osobní svobodu. Tato zásada proporcionality ze své podstaty nemůže být výlučně vázána na jakékoliv (rozuměj též jakkoliv dlouhé) pevné intervaly, v nichž mají orgány činné v trestním řízení (a především soud) ať z vlastního či jiného podnětu povinnost vazbu mladistvého přezkoumávat. Tento princip musí být naopak aplikován s přihlédnutím k okolnostem každého jednotlivého případu a zejména s ohledem na jeho procesní vývoj. To je v zákoně č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), formálně naplněno jednak povinností všech příslušných orgánů zkoumat v každém stadiu řízení, zda důvody vazby trvají, změnily se či pominuly, a povinností propustit v posledně uvedeném případě mladistvého z vazby na svobodu (§ 48 zákona o soudnictví ve věcech mládeže), a dále možností mladistvého podat žádost o propuštění z vazby na svobodu (§ 72 odst. 3 a 4 trestního řádu), které jsou doplněny stanovením doby trvání vazby, po jejímž uplynutí musí být mladistvý z vazby propuštěn, anebo musí být vazba soudem na návrh státního zástupce prodloužena. Je vždy otázkou přístupu orgánů činných v trestním řízení, ale i mladistvých, jak se těchto práv a povinností v konkrétních případech zhostí.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma - ze dne 16.března 2006 sp. zn. II. ÚS 663/05 ve věci ústavní stížnosti T. V. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 10. 2005 sp.zn. 11 Tmo 8/2005, jímž bylo zrušeno usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 7. 10. 2005 sp. zn. 0 Ntm 43/2005, kterým byl stěžovatel propuštěn z vazby na svobodu.

Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

Odůvodnění

Ústavní stížností, podanou k poštovní přepravě dne 25. 11. 2005, se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 10. 2005 sp. zn. 11 Tmo 8/2005, kterým bylo zrušeno usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 7. 10. 2005 sp. zn. 0 Ntm 43/2005, jímž byl stěžovatel propuštěn z vazby na svobodu. Tvrdí, že jím bylo porušeno jeho základní právo podle čl. 8 a 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 5 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“).

Současně s ústavní stížností stěžovatel požádal o projednání věci mimo pořadí, neboť s ohledem na závažnost zásahu do jeho práva na osobní svobodu je jeho věc naléhavá. Ústavní

Nahrávám...
Nahrávám...