dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 55/2004 SbNU, sv.33, K návrhu povinného na zastavení výkonu rozhodnutí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 33, nález č. 55

III. ÚS 231/03

K návrhu povinného na zastavení výkonu rozhodnutí

Navrhne-li povinný, aby soud zastavil výkon rozhodnutí ve smyslu § 268 občanského soudního řádu s tím, že uzavřel s oprávněným dohodu o tom, že zaplatí-li do určité doby určitou částku, pak dluh povinného, jenž je předmětem výkonu rozhodnutí, zanikne, je příslušný soud povinen se otázkou vzniku a splnění takové dohody zabývat; jiný postup může vést k porušení práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 15. dubna 2004 sp. zn. III. ÚS 231/03 ve věci ústavní stížnosti S. R., spol. s r. o., proti usnesení Městského soudu v Praze z 31. 1. 2003 sp. zn. 23 Co 11/2003, kterým bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 z 1. 10. 2002 sp. zn. Nc 6256/2002, jímž byl zamítnut stěžovatelčin návrh na zastavení výkonu rozhodnutí.

Výrok

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2003 č. j. 23 Co 11/2003-65 se zrušuje.

Odůvodnění

Ústavní stížností, podanou včas [§ 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)] a co do formálních náležitostí ve shodě se zákonem [§ 30 odst. 1, § 34, § 72 odst. 1 písm. a) a odst. 4 zákona], napadla stěžovatelka usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2003 č. j. 23 Co 11/2003-65, kterým bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 1. 10. 2002 č. j. Nc 6256/2002-52, přičemž tvrdila, že uvedenými rozhodnutími a postupem soudů a soudního exekutora v dané věci bylo porušeno její právo na soudní ochranu zakotvené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), právo na spravedlivé soudní řízení zakotvené v čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a že došlo i k porušení čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“).

Jak Ústavní soud ze spisu Obvodního soudu pro Prahu 8 (Nc 6256/2002) zjistil, výše uvedeným usnesením obvodního soudu byl zamítnut návrh stěžovatelky (jakožto povinné) na zastavení výkonu rozhodnutí nařízeného na návrh oprávněné A. C., spol. s r. o., usnesením Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 15. 5. 2002 č. j. Nc 6256/2002-13. V tomto svém návrhu stěžovatelka tvrdila, že s oprávněnou uzavřela dne 8. 11. 2001 dodatek k dohodě o úhradě dluhu s tím, že pokud uhradí částku 100 000 Kč nejpozději do 31. 12. 2002, jsou její veškeré závazky vyrovnány, což se také stalo, když předmětnou částku zaslala oprávněné dne 14. 6. 2002. Obvodní soud k tomu uvedl, že v daném případě posuzoval návrh stěžovatelky na zastavení výkonu rozhodnutí podle § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), tj. zda došlo po vydání rozhodnutí k zániku předmětného práva. Přitom dospěl k závěru, že jako důvod zastavení exekuce nelze uplatňovat tu skutečnost, že plnění (příp. jeho část) je v „úschově“ u právního zástupce stěžovatelky. Stěžovatelka měla podle vykonatelného rozhodnutí Okresního soudu v Rakovníku plnit ve stanovené lhůtě, a protože tak neučinila, má oprávněná právo podat návrh na výkon rozhodnutí. Následné uzavření dohody o úhradě dluhu a

Nahrávám...
Nahrávám...