dnes je 12.6.2024

Input:

Nález 51/2005 SbNU, sv. 36, K posuzování podjatosti soudce rozhodujícího jak v konkursním řízení, tak i v řízení o určení existence pohledávky, vyvolaném tímto konkursním řízením

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 36, nález č. 51

III. ÚS 448/04

K posuzování podjatosti soudce rozhodujícího jak v konkursním řízení, tak i v řízení o určení existence pohledávky, vyvolaném tímto konkursním řízením

Integrální součástí práva na spravedlivý (fair) proces tak, jak je vymezeno v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, je garance toho, aby ve věci rozhodoval nezávislý a nestranný soudce. Nestrannost a nezaujatost soudce je jedním z hlavních předpokladů spravedlivého rozhodování a jednou z hlavních premis důvěry občanů a jiných subjektů práva v právo a právní stát (čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky).

V projednávané věci jde o posouzení nestrannosti soudce v situaci, kdy tentýž soudce rozhoduje v konkursním řízení a současně s tím projednává a rozhoduje spor vyvolaný stejným konkursním řízením (incidenční řízení).

Incidenční řízení je řízením sporným, kde proti sobě stojí účastníci, přičemž jedním z nich je správce konkursní podstaty. Vztah mezi soudcem a správcem konkursní podstaty má specifickou povahu a není zcela neutrální. Podle Ústavního soudu je třeba právě tuto okolnost považovat za objektivní důvod, který je způsobilý vyvolávat pochybnost o nepodjatosti a nestrannosti soudce tak, jak stanoví § 14 odst. 1 občanského soudního řádu.

Pokud vrchní soud dospěl v napadeném usnesení k závěru, že účast soudkyně v konkursním řízení není důvodem jejího vyloučení z projednávání a rozhodování incidenčního řízení, porušil právo stěžovatelky na spravedlivý proces, jehož součástí je též právo na to, aby o jejích právech a povinnostech rozhodoval nezávislý a nestranný soud (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod).

Nález

Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu JUDr. Jiřího Muchy a soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Jana Musila - ze dne 8. března 2005 sp. zn. III. ÚS 448/04 ve věci ústavní stížnosti H. s. K., a. s., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci z 25. 3. 2004 sp. zn. Nco 40/2004, jímž bylo rozhodnuto, že soudkyně Krajského soudu v Brně JUDr. L. H. není vyloučena z projednávání a rozhodnutí sporu o určení existence stěžovatelčiny pohledávky přihlášené do konkursního řízení.

Výrok

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. 3. 2004 č. j. Nco 40/2004-40 se zrušuje.

Odůvodnění

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 16. 7. 2004 a která byla doplněna podáními Ústavnímu soudu doručenými dne 19. 7. 2004 a 24. 9. 2004, se stěžovatelka domáhala zrušení usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. 3. 2004 č. j. Nco 40/2004-40, a to pro porušení práva na spravedlivý proces, zakotveného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), jakož i porušení čl. 10 Všeobecné deklarace lidských práv a čl. 14 odst. 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Ústavní soud ověřil, že včas

Nahrávám...
Nahrávám...