dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 38/1998 SbNU, sv.10, K právu na projednání věci bez zbytečných průtahů

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 10, nález č. 38

IV. ÚS 466/97

K právu na projednání věci bez zbytečných průtahů

Je-li podle čl. 2 Ústavy České republiky státní moc vykonávána i prostřednictvím orgánů moci soudní a vykonávají-li podle čl. 81 Ústavy soudní moc jménem republiky nezávislé soudy, potom právu na projednání věci „bez zbytečných průtahů“ odpovídá povinnost právě obecných soudů naplňovat tuto stěžejní zásadu spravedlivého procesu, aniž by pro účely řešení otázky plnění či neplnění uvedené povinnosti ze strany obecných soudů byla soudní moc členěna na jurisdikční a správní složku.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 11. března 1998 sp. zn. IV. ÚS 466/97 ve věci ústavní stížnosti společnosti S. - A. proti nečinnosti soudu a průtahům v soudním řízení ve věci sp. zn. 24 Cm 183/96 Krajského obchodního soudu v Brně.

I. Výrok

Krajskému obchodnímu soudu v Brně se ukládá, aby nepokračoval v průtazích ve věci vedené u něj pod sp. zn. 24 Cm 183/96 a aby neprodleně v této věci jednal.

II. Odůvodnění

Svou ústavní stížností napadá stěžovatelka nečinnost a průtahy v soudním řízení ve věci sp. zn. 24 Cm 183/96 Krajského obchodního soudu v Brně, neboť tento soud od podání návrhu ze dne 26. 3. 1996 neučinil ve věci žádný úkon. Touto nečinností soudu jsou porušována stěžovatelčina ústavně zaručená práva zakotvená v čl. 90 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“), jakož i čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Stěžovatelka proto navrhuje, aby bylo Krajskému obchodnímu soudu v Brně uloženo nálezem, aby nepokračoval v průtazích a ve věci jednal.

Krajský obchodní soud v Brně ve svém vyjádření poukázal na to, že v současné době je v rejstříku vedeno 1824 nevyřízených věcí a že přednostním vyřízením věci požadovaným stěžovatelkou by bylo nepřípustně zasahováno do práva jiných účastníků na projednání věci bez zbytečných průtahů (čl. 38 Listiny), a to v řízeních zahájených před podáním žaloby v této věci.

Z obsahu spisu 24 Cm 183/96 Krajského obchodního soudu v Brně Ústavní soud zjistil, že žalobou ze dne 26. 3. 1996 došlou Krajskému obchodnímu soudu v Brně dne 28. 3. 1996 domáhá se stěžovatelka proti žalované společnosti ČAS Z., s.r.o., zaplacení částky 53550 DM. Ze spisu je patrno, že od podání žaloby neučinil Krajský obchodní soud v Brně žádný úkon. Z korespondence předložené stěžovatelkou je konečně patrno, že její zástupkyně celkem čtyřikrát urgovala vyřizování věci, přičemž v odpovědích na tyto urgence bylo poukazováno na počet dosud nevyřízených sporů u Krajského obchodního soudu v Brně. Předseda krajského obchodního soudu ve svém dopise ze dne 10. 6. 1997 uvedl, že „zbytečnými průtahy pak zajisté není doba, po kterou účastníci řízení musí počkat, až na jejich spor přijde řada - vše v závislosti na počtu dříve podaných žalob a na počtu soudců, kteří jsou k soudu jmenováni“.

Podle čl. 90 Ústavy soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Čl. 38 odst. 2 Listiny mimo jiné stanoví, že každý má právo, aby jeho věc byla projednána bez zbytečných průtahů. Vzhledem k uvedeným zjištěním třeba proto přisvědčit stěžovatelce v

Nahrávám...
Nahrávám...