dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 35/2003 SbNU, sv.29, K placení soudního poplatku ve správním soudnictví

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 29, nález č. 35

I. ÚS 308/01

K placení soudního poplatku ve správním soudnictví

V § 49 odst. 1 věty druhé občanského soudního řádu je stanoveno, že má-li účastník osobně v řízení něco vykonat, doručuje se písemnost nejen jeho zástupci, ale i jemu samotnému. To se vztahuje i na výzvu k zaplacení soudního poplatku. Doručil-li soud v řízení podle části páté občanského soudního řádu účinného do 31. 12. 2002 výzvu k zaplacení soudního poplatku z návrhu na zahájení řízení jen navrhovateli a v důsledku nezaplacení soudního poplatku řízení zastavil, porušil tím právo účastníka domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a práva na soudní přezkoumání zákonnosti rozhodnutí orgánu veřejné správy podle čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 11. března 2003 sp. zn. I. ÚS 308/01 ve věci ústavní stížnosti J. P. proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 11. 4. 2001 č. j. 10 Ca 37/2001, jímž bylo z důvodu nezaplacení soudního poplatku zastaveno řízení o správní žalobě.

Výrok

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 11. 4. 2001 č. j. 10 Ca 37/2001-6 se zrušuje.

Odůvodnění

Dne 22. 5. 2001 došel Ústavnímu soudu návrh ze dne 21. 5. 2001, jímž stěžovatel napadá uvedené rozhodnutí obecného soudu.

Stěžovatel má za to, že napadeným soudním rozhodnutím bylo porušeno jeho ústavně zaručené základní právo domáhat se stanoveným postupem ochrany svého práva u nezávislého a nestranného soudu, jakož i právo na přezkoumání zákonnosti rozhodnutí orgánu veřejné správy zakotvené v čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. (dále jen „Listina“).

I. Navrhovatel se správní žalobou podanou u Krajského soudu v Českých Budějovicích (účastníka řízení) dne 5. 2. 2001 domáhal zrušení rozhodnutí Policie České republiky - Správy Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (vedlejšího účastníka) z 9. 1. 2001 č. j. PJC-1471/ZŘ-Sč-2000, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Okresního ředitelství Policie České republiky v Jindřichově Hradci č. j. ORJH-782/ZBR-2000 z 1. 12. 2000. Účastník s odkazem na § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v tehdy platném znění, řízení zastavil, neboť navrhovatel ve stanovené lhůtě nezaplatil soudní poplatek, přestože byl k tomu vyzván. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla doručena nikoliv jemu osobně, ačkoliv měl něco osobně konat, nýbrž jen jeho právnímu zástupci. V té souvislosti navrhovatel zdůrazňuje, že má-li účastník osobně v řízení něco vykonat, je třeba doručit písemnost nejen jeho zástupci, ale i jemu samotnému. Výzvu k zaplacení soudního poplatku je proto třeba doručit i účastníkovi řízení. Pokud se tak nestalo a řízení bylo zastaveno, došlo tím k zásahu do navrhovatelových ústavně zaručených základních práv. Navrhovatel rovněž připomíná, že takto rozhodl již Ústavní soud v řízení vedeném pod sp. zn. II. ÚS 377/2000 (nález z 10. 1. 2001 - Sbírka rozhodnutí ÚS, svazek 21, str. 45 a násl.).

Ze všech těchto důvodů navrhuje zrušení usnesení obecného soudu.

Ústavní soud vyžádal k podané ústavní stížnosti

Nahrávám...
Nahrávám...