dnes je 12.6.2024

Input:

Nález 31/2005 SbNU, sv. 36, K uložení pořádkové pokuty před zahájením trestního stíhání

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 36, nález č. 31

I. ÚS 431/04

K uložení pořádkové pokuty před zahájením trestního stíhání

Ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu je třeba interpretovat silně restriktivním způsobem, aby nedocházelo k porušování zákazu sebeobvinění a k porušení práva nebýt podroben působení veřejné moci v situacích, v nichž není dán materiální podklad k jejímu výkonu. Jen takovému výkladu lze přiznat ústavní konformitu.

Není jasné, čemu mělo uložení pokuty sloužit v situaci, kdy věc již byla pro účely trestního řízení zajištěna tak, že ji stěžovatel vydal po předložení příkazu k odnětí (§ 79 odst. 1 trestního řádu). Ostatně možnost získat věc jejím odnětím mají orgány činné v trestním řízení k dispozici nezávisle na možnosti získat věc na základě vyhovění výzvě k jejímu vydání (§ 78 trestního řádu), na což Ústavní soud upozornil již v nálezech sp. zn. Pl. ÚS 29/2000 a sp. zn. II. ÚS 118/01 [Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu (dále jen „Sbírka rozhodnutí“), svazek 21, nález č. 32, str. 285, vyhlášen pod č. 236/2001 Sb.; svazek 29, nález č. 13, str. 101]. Ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod zakládá očekávání fyzických a právnických osob, že vůči nim bude státní moc uplatněna jen v případech a za okolností zákonem předvídaných (srov. přiměřeně i nález ze dne 12. 5. 2004 sp. zn. I. ÚS 167/04, Sbírka rozhodnutí, svazek 33, nález č. 70, str. 197, kde byl z hlediska ústavně chráněné autonomie vůle vyložen vztah odstavců 2 a 3 čl. 2 Listiny základních práv a svobod).

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu* složeného z předsedkyně senátu JUDr. Michaely Židlické a soudců JUDr. Miloslava Výborného a JUDr. Elišky Wagnerové (soudce zpravodaj) - ze dne 22. února 2005 sp. zn. I. ÚS 431/04 ve věci ústavní stížnosti P. S. proti usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 z 25. 3. 2004 sp. zn. 1 Zt 85/2004, proti usnesení Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky, Obvodního ředitelství Praha 1, z 18. 2. 2004 č. j. ORI-661-1/MO7-TČ-2004 a proti usnesení Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky, Obvodního ředitelství Praha 1, z 23. 2. 2004 ČTS: ORI-1370/300K-6-2004-Dol, jimiž byla jednak stěžovateli uložena pořádková pokuta, protože odmítl vydat věci důležité pro trestní řízení, a jednak byly tyto věci vráceny poškozené.

Výrok

I. Postupem porušujícím čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod bylo výrokem I. usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 ze dne 25. 3. 2004 sp. zn. 1 Zt 85/2004 a usnesením Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR, Obvodního ředitelství Praha 1, ze dne 18. 2. 2004 č. j. ORI-661-1/MO7-TČ-2004 porušeno základní právo stěžovatele garantované čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

II. Výrok I. usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 ze dne 25. 3. 2004 sp. zn. 1 Zt 85/2004 a usnesení Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR, Obvodního ředitelství Praha 1, ze dne 18. 2. 2004 č. j. ORI-661-1/MO7-TČ-2004 se ruší. III. Ve zbývající části se ustavní stížnost odmítá.

Odůvodnění

I.

Stěžovatel se ústavní stížností podanou dne 14. 7. 2004

Nahrávám...
Nahrávám...