dnes je 19.5.2024

Input:

Nález 30/2006 SbNU, sv. 40, K právu obviněného být slyšen v řízení o dalším trvání vazby

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 40, nález č. 30

I. ÚS 210/05

K právu obviněného být slyšen v řízení o dalším trvání vazby

Ústavní soud shledal porušení základního práva zaručeného v čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 8 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, neboť soud rozhodující o stížnosti proti usnesení státního zástupce o ponechání ve vazbě rozhodl v neveřejném zasedání bez předchozího slyšení stěžovatele.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Františka Duchoně a soudců Ivany Janů a Vojena Güttlera - ze dne 1. února 2006 sp. zn. I. ÚS 210/05 ve věci ústavní stížnosti MUDr. P. K. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 3. 2005 sp. zn. 1 To 258/2005 a proti usnesení Krajského státního zastupitelství v Ostravě ze dne 4. 3. 2005 sp. zn. 3 KZv 27/2004, jimiž bylo rozhodnuto o ponechání stěžovatele ve vazbě.

Výrok

I. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 3. 2005 sp. zn. 1To 258/2005 došlo k porušení základních práv stěžovatele garantovaných čl. 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 8 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

II. Usnesení sp. zn. 1 To 258/2005 ze dne 21. 3. 2005 se zrušuje.

III. Ve zbytku se ústavní stížnost zamítá.

Odůvodnění

I.

Včas a řádně podanou ústavní stížností stěžovatel napadá výše uvedená usnesení a navrhuje Ústavnímu soudu jejich zrušení.

Usnesením Krajského státního zastupitelství v Ostravě ze dne 4. 3. 2005 sp. zn. 3 KZv 27/2004 byl stěžovatel podle § 71 odst. 4 trestního řádu i nadále ponechán ve vazbě. Proti tomuto usnesení podal stěžovatel stížnost, o které rozhodl Krajský soud v Ostravě tak, že ji svým usnesením ze dne 21. 3. 2005 sp. zn. 1 To 258/2005 podle § 148 odst. 1 písm.c) trestního řádu zamítl.

Stěžovatel tvrdí, že napadenými usneseními byla porušena jeho základní práva zaručená čl. 8 odst. 2 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod a čl. 5 odst. 4 a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Znění relevantních ustanovení Listiny základních práv a svobod je následující:

Čl. 8

(2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát smluvnímu závazku.

Čl. 36

(1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.

(2) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.

(3) Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.

(4) Podmínky a podrobnosti upravuje zákon.

Znění relevantních ustanovení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod je následující:

Čl. 5

Právo na svobodu a osobní bezpečnost

(4) Každý, kdo byl zbaven svobody zatčením nebo jiným způsobem, má právo podat návrh na řízení, ve

Nahrávám...
Nahrávám...