dnes je 12.6.2024

Input:

Nález 30/2005 SbNU, sv. 36, K odmítnutí včas podaného dovolání jako opožděného

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 36, nález č. 30

II. ÚS 312/03

K odmítnutí včas podaného dovolání jako opožděného

Podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod má každý právo domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu. S tím koresponduje právo na spravedlivý proces zajištěné v čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. I když Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod nezaručuje v jiných než trestních věcech právo na odvolání, neznamená to, že právo podat dovolání, pokud je zakotveno v právním řádu, nepožívá ústavní ochrany. Ta vyplývá z výše citovaného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, v souladu se kterým se stěžovatelky svého práva domáhaly. Pokud za této situace Nejvyšší soud odmítl jimi podané dovolání jako opožděné, ačkoliv bylo podáno ve lhůtě, porušil jejich Ústavou garantované právo na řádný proces.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu JUDr. Jiřího Nykodýma a soudců JUDr. Stanislava Balíka a JUDr. Dagmar Lastovecké - ze dne 17. února 2005 sp. zn. II. ÚS 312/03 ve věci ústavní stížnosti J. F. a J. Š. proti usnesení Nejvyššího soudu z 28. 1. 2003 sp. zn. 28 Cdo 1360/2001 o odmítnutí dovolání stěžovatelek pro opožděnost.

Výrok

Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. ledna 2003 č. j. 28 Cdo 1360/2001-172 se zrušuje.

Odůvodnění

Dne 6. června 2003 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatelek směřující proti shora označenému usnesení Nejvyššího soudu. Stěžovatelky namítly, že bylo zasaženo do jejich ústavně zaručeného práva na soudní a jinou ochranu zaručenou v čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). K tomu mělo dojít v důsledku nesprávného postupu účastníka, který jimi podané dovolání odmítl jako opožděné, ačkoliv bylo podáno včas.

V ústavní stížnosti uvedly, že podaly dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 10. 2000 sp. zn. 39 Co 140/2000, který jim byl doručen 5. 1. 2001. Lhůta k podání dovolání činila podle § 240 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), ve znění platném do novely provedené zákonem č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, jeden měsíc a počínala běžet dnem právní moci rozhodnutí odvolacího soudu. Rozhodnutí odvolacího soudu nabylo právní moci 5. 1. 2001, a proto lhůta k podání dovolání uplynula dnem 5. 2. 2001. Stěžovatelky podaly dovolání k poštovní přepravě dne 5. 2. 2001, což doložily doručenkou opatřenou razítkem pošty s datem 5. 2. 2001.

Ústavní soud si vyžádal stanovisko účastníka

Nahrávám...
Nahrávám...