dnes je 18.5.2024

Input:

Nález 3/2005 SbNU, sv. 36, K dokazování v občanském soudním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 36, nález č. 3

IV. ÚS 201/04

K dokazování v občanském soudním řízení

Stěžovatelka předložila listinné důkazy obsahující skutečnosti, které mohly významně svědčit ve prospěch jí uváděných tvrzení. Ve světle daného případu, kdy šlo o prokázání, zda žalovaný hrubě porušuje dobré mravy, se s nimi tudíž dle názoru Ústavního soudu měl zejména nalézací soud řádně vypořádat.

Obecný soud není vázán důkazními návrhy účastníků potud, že by byl povinen provést všechny nabízené důkazy. Pokud ovšem návrhu na provedení důkazu nehodlá vyhovět, zásadám spravedlivého procesu by odpovídalo, že svůj postup řádně v odůvodnění svého rozhodnutí zdůvodní.

Odvolací soud v odůvodnění svého rozsudku dostatečně neodpověděl na stěžovatelkou v odvolání specifikované námitky týkající se jí předložených písemných důkazů, a tudíž základní princip spravedlivého řízení, tj. princip rovnosti zbraní, nerespektoval.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu JUDr. Michaely Židlické a soudců JUDr. Miloslava Výborného a JUDr. Elišky Wagnerové - ze dne 5. ledna 2005 sp. zn. IV. ÚS 201/04 ve věci ústavní stížnosti M. Š. proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze 17. 2. 2004 sp. zn. 31 Co 9/2004, 31 Co 10/2004, 31 Co 11/2004, 31 Co 81/2004 a 31 Co 82/2004 a rozsudku Okresního soudu Praha-východ z 18. 10. 2001 sp. zn. 3 C 77/99 ve znění opravného a doplňujícího usnesení z 2. 4. 2002 č. j. 3 C 77/99-204, doplňujícího rozsudku z 26. 11. 2002 č. j. 3 C 77/99-223, opravného usnesení z 31. 7. 2003 č. j. 3 C 77/99-245 a opravného usnesení z 5. 11. 2003 č. j. 3 C 77/99-252 ohledně určení vlastnictví nemovitostí (posouzení splnění podmínek pro vrácení daru).

Výrok

I. V řízení vedeném před Okresním soudem Praha-východ pod sp. zn. 3 C 77/99 a v řízení vedeném před Krajským soudem v Praze pod sp. zn. 31 Co 9/2004, 31 Co 10/2004, 31 Co 11/2004, 31 Co 81/2004 a 31 Co 82/2004 byl porušen čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 17. 2. 2004 č. j. 31 Co 9/2004-270, 31 Co 10/2004, 31 Co 11/2004, 31 Co 81/2004 a 31 Co 82/2004 se zrušuje.

III. Ústavní stížnost proti rozsudku Okresního soudu Praha-východ ze dne 18. 10. 2001 č. j. 3 C 77/99-181 ve znění opravného a doplňujícího usnesení ze dne 2. 4. 2002 č. j. 3 C 77/99-204, doplňujícího rozsudku ze dne 26. 11. 2002 č. j. 3 C 77/99-223, opravného usnesení ze dne 31. 7. 2003 č. j. 3 C 77/99-245 a opravného usnesení ze dne 5. 11. 2003 č. j. 3 C 77/99-252 se odmítá.

Odůvodnění

Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 24. 6. 2004 se M. Š. (dále jen „stěžovatelka“, případně „žalobkyně 2/“) domáhala, aby Ústavní soud nálezem zrušil výše uvedená rozhodnutí obecných soudů.

I.

Žalobou doručenou Okresnímu soudu Praha-východ dne 12. 4. 1999 se stěžovatelka (žalobkyně 2/) a její matka M. A. (dále též „žalobkyně 1/“) domáhaly určení, že jsou vlastnicemi, a to žalobkyně 2/ jedné ideální čtvrtiny a žalobkyně 1/ jedné ideální poloviny domu č. p. 27 a dalších nemovitostí v obci R., k. ú. R. a k. ú. O. Tyto své ideální části žalobkyně darovaly žalovanému Janu A., vnukovi

Nahrávám...
Nahrávám...