dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 29/1999 SbNU, sv.13, K vydání věci (bytu) podle restitučních předpisů

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 13, nález č. 29

II. ÚS 105/98

K vydání věci (bytu) podle restitučních předpisů

Nárok na vydání věci jako takové se podle restitučních předpisů posuzuje vždy podle skutečného i právního stavu v době jejího odebrání původním vlastníkům a jejího převedení na stát. Vlastní vydání věci je potom teprve modifikováno jejím současným stavem.

Byt jako část nemovitosti sdílel právní osud celé nemovitosti a vyčleněním v samostatný subjekt - nemovitost - neztratil původní a určující znaky svého přechodu na stát. Proto je také nutno dovodit, že tzv. nabídková povinnost se nevztahovala pouze na nemovitosti jako celek, ale vztahovala se i na jejich části.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 23. února 1999 sp. zn. II. ÚS 105/98 ve věci ústavní stížnosti J. S. a spol. proti rozsudkům Nejvyššího soudu z 26. 2. 1997 sp. zn. 2 Cdon 490/96, Krajského soudu v Hradci Králové z 11. 12. 1997 sp. zn. 19 Co 483/97 a Okresního soudu v Ústí nad Orlicí z 18. 5. 1995 sp. zn. 7 C 440/92 o zamítnutí žaloby na uložení povinnosti uzavřít dohodu o vydání nemovitosti.

I. Výrok

Rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 1997 č. j. 2 Cdon 490/96-110, Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 12. 1997 č. j. 19 Co 483/97-120 a Okresního soudu v Ústí n. Orlicí ze dne 18. 5. 1995 č. j. 7 C 440/92-80 se zrušují.

II. Odůvodnění

Stěžovatelé se podle zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, domáhali, aby vedlejším účastníkům, tj. manželům Ing. V. a H. P. byla uložena povinnost uzavřít s nimi dohodu o vydání bytové jednotky č. 1 sestávající z kuchyně, tří pokojů a příslušenství, nacházející se ve druhém nadzemním podlaží domu č. 27, a 63 % společných částí domu č. 27 na stavební p. č. 106, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 26 u Katastrálního úřadu v Ústí n. Orlicí pro obec a kat. území Ú. n. O., a to u každého z nich v podílech, vyjádřených v opravené žalobě.

Okresní soud v Ústí n. Orlicí již v pořadí druhým rozsudkem ze dne 18. 5. 1995 č. j. 7 C 440/92-80 žalobu zamítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Při rozhodování ve věci samé soud prvního stupně dospěl k závěru, že žalovaní, nyní vedlejší účastníci - jako fyzické osoby, které nabyly věc od státu, který získal oprávnění s ní nakládat za okolností uvedených v § 1 zákona č. 403/1990 Sb. - ji nenabyly v rozporu s tehdy platnými právními předpisy nebo na základě protiprávního zvýhodnění osoby nabyvatele, neboť byl-li údaj o prodeji bytu zveřejněn veřejnou vyhláškou a relací v rozhlase, byla tím splněna nabídková povinnost podle § 14 odst. 11 vyhlášky č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem.

K odvolání žalobců (dále jen stěžovatelů) Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací rozsudkem ze dne 9. 1. 1996 č. j. 13 Co 474/95-93 rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobě vyhověl. Odvolací soud po zopakování důkazu vyhláškou rady bývalého Městského národního výboru v Ú. n. O. ze dne 20. 11. 1978 dospěl k závěru, že tato vyhláška neměla ani časovou souvislost s prodejem bytu žalovaným a nesplňovala sama o sobě ani vyvěšením na veřejně

Nahrávám...
Nahrávám...