dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 28/1996 SbNU, sv.5, K otázce oprávnění Bezpečnostní informační služby zacházet s údaji o fyzických osobách

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 5, nález č. 28

Pl. ÚS 34/95

K otázce oprávnění Bezpečnostní informační služby zacházet s údaji o fyzických osobách

Bezpečnostní informační služba je oprávněna ukládat, uchovávat a využívat údaje o fyzických a právnických osobách v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů, které pro ni vyplývají ze zákona. Ukládání, uchovávání a využití těchto údajů Bezpečnostní informační službou, a to jak u osob mladších 15 let, tak i u osob starších, musí být vždy v souladu s příslušnými ustanoveními ústavních a jiných zákonů, jakož i s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. I když osoby mladší 15 let nejsou trestně odpovědné, je z hlediska prevence a získávání informací taková evidence údajů významná pro činnost Bezpečnostní informační služby.

Nález

pléna Ústavního soudu České republiky ze dne 10. dubna 1996 sp. zn. Pl. ÚS 34/95 ve věci návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, vyjádřeného slovy „fyzických a“ (nález byl vyhlášen pod č. 124/1996 Sb.).

I. Výrok

Návrh se zamítá.

II. Odůvodnění

Skupina 46 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky podala návrh na zrušení části ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě. Návrh nese datum 18. října 1995 a byl doručen Ústavnímu soudu České republiky dne 31. října 1995.

Uvedený zákon v citovaném § 16 odst. 1 umožňuje Bezpečnostní informační službě (dále jen „BIS“) ukládat, uchovávat a využívat údaje o fyzických a právnických osobách, je-li to nutné k plnění úkolů v její působnosti. Tato působnost je stanovena v § 5 odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách, tak, že BIS zabezpečuje, mimo jiné, informace o záměrech a činnostech namířených proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy České republiky, a dále o organizovaném zločinu a terorismu.

Skupina poslanců, vycházejíc ze svého oprávnění daného jí § 64 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, navrhla, aby dnem 1. října 1996 byla v ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 154/1994 Sb. zrušena slova „fyzických a“.

Návrh skupiny poslanců je odůvodňován v zásadě tím, že zákon nestanoví žádné věkové omezení, pokud jde o fyzické osoby, a spatřuje v tom nedostatek právní ochrany dítěte, a tím i porušení čl. 32 odst. 1 Listiny základních práv a svobod zaručující zvláštní ochranu dětí a mladistvých, jakož i porušení čl. 16 mezinárodní Úmluvy o právech dítěte, jenž stanoví, že žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence ani ne zákonným útokům na svou čest a pověst. Návrh se odvolává i na právní úpravu obsaženou v § 25 odst. 2 zákona České národní rady č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky, který byl napadeným zákonem č. 154/1994 Sb. zrušen. Obsahoval ustanovení, které nový zákon nepřevzal: „Údaje o nezletilých osobách mladších 15 let

Nahrávám...
Nahrávám...