dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 233/2006 SbNU, sv.43, K povinnosti státu zaplatit odměnu a hotové výdaje advokátovi jako opatrovníkovi

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 43, nález č. 233

I. ÚS 457/06

K povinnosti státu zaplatit odměnu a hotové výdaje advokátovi jako opatrovníkovi

Nechala-li se stěžovatelka jako advokátka ustanovit opatrovníkem ve větším množství případů, je nepochybné, že počítala s tím, že jí v souladu s tehdy platnou úpravou stát zaplatí hotové výdaje a odměnu. Pokud podle zákona č. 79/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, stát již tuto povinnost neměl, nelze tuto úpravu uplatnit tam, kde byl advokát ustanoven opatrovníkem podle úpravy předchozí, neboť v opačném případě by bylo porušeno jeho základní právo legitimně očekávat zmnožení vlastního majetku plněním ze strany státu.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Františka Duchoně (soudce zpravodaj) a soudců Vojena Güttlera a Ivany Janů - ze dne 21. prosince 2006 sp. zn. I. ÚS 457/06 ve věci ústavní stížnosti JUDr. J. D. Z. proti rozsudkům Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 27. 4. 2006 sp. zn. 41 C 221/2006, sp. zn. 41 C 245/2006, sp. zn. 44C 403/2006, sp. zn. 44 C 427/2006, sp. zn. 44 C 439/2006, sp. zn. 44C 451/2006, sp. zn. 44 C 482/2006, sp. zn. 44 C 526/2006, sp. zn. 44C 538/2006, sp. zn. 44 C 550/2006, sp. zn. 44 C 562/2006, sp. zn. 44C 582/2006 a rozsudkům téhož soudu ze dne 22. 5. 2006 sp. zn. 41C 285/2006, sp. zn. 41 C 297/2006 a sp. zn. 41 C 313/2006, jimiž byl zamítnut návrh stěžovatelky jako soudem ustanovené opatrovnice na zaplacení odměny a hotových výdajů.

Výrok

I. Rozsudky Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 27. 4. 2006 sp. zn. 41 C 221/2006, 41 C 245/2006, 44 C 403/2006, 44 C 427/2006, 44C 439/2006, 44 C 451/2006, 44 C 482/200,6, 44 C 526/2006, 44C 538/2006, 44 C 550/2006, 44 C 562/2006, 44 C 582/2006 a rozsudky téhož soudu ze dne 22. 5. 2006 sp. zn. 41 C 285/2006, 41 C 297/2006 a 41C 313/2006 v jejich výrocích pod bodem III. bylo porušeno základní právo stěžovatelky na legitimní očekávání ochrany majetku, garantované čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. Shora označené rozsudky, každý ve výroku III., se proto zrušují.

Odůvodnění

I.

Včas zaslanými ústavními stížnostmi, splňujícími i další formální náležitosti předpokládané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), stěžovatelka navrhla zrušení shora označených rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 4 (dále jen „obvodní soud“), neboť má za to, že jimi byl porušen čl. 9 odst. 3 a čl. 95 odst. 1 Ústavy České republiky a čl. 11 odst.1, čl. 26, čl. 28, čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Stěžovatelka vyjádřila nesouhlas s výkladem ustanovení § 29 a § 140 odst.2 občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“) provedeným obvodním soudem a odkázala na řadu nálezů Ústavního soudu.

Usnesením Ústavního soudu ze dne 4. 10. 2006 sp. zn. I. ÚS 457/06 byla jednotlivá řízení o ústavních stížnostech proti shora uvedeným rozhodnutím obvodního soudu spojena ke společnému řízení pod sp. zn. I.ÚS 457/06.

Napadenými rozhodnutími obvodního soudu došlo v

Nahrávám...
Nahrávám...