dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 221/2006 SbNU, sv.43, K povinnosti státu zaplatit odměnu a hotové výdaje advokátovi jako opatrovníkovi

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 43, nález č. 221

IV. ÚS 439/06

K povinnosti státu zaplatit odměnu a hotové výdaje advokátovi jako opatrovníkovi

Stěžovatelce v době, kdy byla ustanovena opatrovníkem osob neznámého pobytu, svědčil právní titul, na základě kterého mohla legitimně očekávat zmnožení svého majetku plněním od státu (čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod). Nová právní úprava, která takové plnění nepřiznávala, nemohla na jejím nároku nic změnit, neboť předpoklady pro výjimku ze zákazu pravé retroaktivity pozdější právní normy nebyly dány a při neexistenci přechodných ustanovení bylo třeba její právní nárok posoudit podle původní právní úpravy.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Vlasty Formánkové a soudců Miloslava Výborného a Michaely Židlické - ze dne 7. prosince 2006 sp. zn. IV. ÚS 439/06 ve věci ústavní stížnosti J. D. Z. proti výrokům III. rozsudků Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 27. 4. 2006 sp. zn. 41 C 219/2006, 41 C 231/2006 a 41 C 243/2006, ze dne 22. 5. 2006 sp. zn. 41 C 283/2006 a 41 C 311/2006, ze dne 23. 5. 2006 sp.zn. 41 C 295/2006, ze dne 25. 5. 2006 sp. zn. 44 C 671/2006, ze dne 27. 4. 2006 sp. zn. 44 C 413/2006, 44 C 425/2006, 44 C 449/2006, 44C 463/2006, 44 C 524/2006, 44 C 536/2006, 44 C 548/2006, 44C 560/2006 a 44 C 580/2006, jimiž byl zamítnut stěžovatelčin návrh na zaplacení odměny a hotových výdajů.

Výrok

Výroky III. rozsudků Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 27. 4. 2006 sp. zn. 41 C 219/2006, 41 C 231/2006 a 41 C 243/2006, ze dne 22.5. 2006 sp. zn. 41 C 283/2006 a 41 C 311/2006, ze dne 23. 5. 2006 sp.zn. 41C 295/2006, ze dne 25. 5. 2006 sp. zn. 44 C 671/2006, ze dne 27. 4. 2006 sp. zn. 44 C 413/2006, 44 C 425/2006, 44 C 449/2006, 44C 463/2006, 44 C 524/2006, 44 C 536/2006, 44 C 548/2006, 44C 560/2006 a 44 C 580/2006 se zrušují.

Odůvodnění

1. Včas podanými ústavními stížnostmi se stěžovatelka s tvrzením o porušení čl. 9 odst. 3 a čl. 95 Ústavy České republiky a čl. 11 odst. 1, čl. 26, čl. 28, čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) domáhala zrušení shora označených rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 4, a to ve všech pouze ve výroku, kterým soud zamítl její návrh, aby jí byla zaplacena odměna a hotové výdaje v částce 1 575 Kč (v každém žalovaném případě).

2. V ústavních stížnostech stěžovatelka uvedla, že byla podle ustanovení § 29 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) ustanovena jako advokátka opatrovníkem pro řízení žalovaným osobám, jejichž současný pobyt se soudu nepodařilo zjistit. Její návrh na zaplacení odměny a hotových výdajů Obvodní soud pro Prahu 4 zamítl s odůvodněním, že výkon funkce opatrovníka, ustanoveného podle shora citovaného ustanovení o. s. ř., nelze ani po novele ustanovení § 140 odst. 2 o.s. ř. provedené zákonem č. 205/2005 Sb. považovat za výkon advokacie ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 85/1996 Sb.“), kde se za poskytování právních služeb považuje i činnost opatrovníka pro řízení podle

Nahrávám...
Nahrávám...