dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 22/2005 SbNU, sv.36, K posuzování podjatosti soudce rozhodujícího jak v konkursním řízení, tak i v řízení o pravosti pohledávky, vyvolaném tímto konkursním řízením

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 36, nález č. 22

II. ÚS 369/04

K posuzování podjatosti soudce rozhodujícího jak v konkursním řízení, tak i v řízení o pravosti pohledávky, vyvolaném tímto konkursním řízením

Vztah mezi správcem konkursní podstaty a konkursním soudcem není vztahem neutrálním. Je to vztah vzájemné funkční závislosti a do jisté míry spolupráce. Incidenční řízení je řízením sporným, kde proti sobě stojí účastníci, přičemž jeden z nich je správce podstaty disponující v příslušném řízení zvláštním, nikoliv neutrálním a nezaujatým vztahem k soudci a naopak. Proto je zde objektivní důvod způsobilý vyvolávat pochybnosti o nepodjatosti a nestrannosti soudce, který vede incidenční řízení, v němž je stranou správce konkursní podstaty, který byl tímto soudcem jmenován.

Nález

Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy senátu JUDr. Jiřího Nykodýma a soudců JUDr. Stanislava Balíka a JUDr. Dagmar Lastovecké - ze dne 1. února 2005 sp. zn. II. ÚS 369/04 ve věci ústavní stížnosti P. P., a. s., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci z 26. 2. 2004 sp. zn. Nco 27/2004, jímž bylo rozhodnuto, že soudkyně Krajského soudu v Brně JUDr. L. H. není vyloučena z projednávání a rozhodování sporu o určení pravosti stěžovatelčiny pohledávky vůči úpadci přihlášené do konkursního řízení.

Výrok

Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 26. 2. 2004 č. j. Nco 27/2004-64 se zrušuje.

Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 18. 6. 2004 a i v ostatním splňovala podmínky předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, napadla stěžovatelka v záhlaví uvedené usnesení Vrchního soudu v Olomouci. Tvrdí, že jím byla porušena její základní práva zakotvená v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), čl. 10 Všeobecné deklarace lidských práv a čl. 14 odst. 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Navrhla, aby Ústavní soud napadené rozhodnutí zrušil.

Z obsahu ústavní stížnosti a připojených listin bylo zjištěno následující:

Stěžovatelka je konkursním věřitelem úpadce M. s. K., a. s., (dále též „úpadce“), na jehož majetek byl prohlášen Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 26 K 21/99 konkurs. Rozhodující soudkyní je od počátku konkursního řízení JUDr. L. H. V řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 26 Cm 66/2000 se stěžovatelka domáhá v souladu s ustanovením § 23 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, určení pravosti své pohledávky přihlášené do výše uvedeného konkursního řízení (dále jen „incidenční řízení“). I v tomto řízení je rozhodující soudkyní JUDr. L. H. Podáním ze dne 27. 10. 2003 vznesla stěžovatelka v incidenčním řízení námitku podjatosti soudkyně JUDr. L. H. O této námitce rozhodl Vrchní soud v Olomouci svým usnesením ze dne 26. 2. 2004 č. j. Nco 27/2004-64 tak, že soudkyně Krajského soudu v Brně JUDr. L. H. není vyloučena z projednávání a rozhodování uvedené věci. Soud neshledal, že by se

Nahrávám...
Nahrávám...