dnes je 15.7.2024

Input:

Nález 218/2006 SbNU, sv.43, K nutnosti dbát v daňovém řízení na zachování práv daňových subjektů

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 43, nález č. 218

IV. ÚS 48/05

K nutnosti dbát v daňovém řízení na zachování práv daňových subjektů

Správce daně se nemůže nikterak zprostit své povinnosti jednat při správě daně v daňovém řízení v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy, jež je zakotvena v § 2 odst. 1 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, současně pak při tomto chránit zájmy státu a dbát přitom na zachování práv a právem chráněných zájmů daňových subjektů a ostatních osob zúčastněných na daňovém řízení. Povinnosti dbát na zachování práv a právem chráněných zájmů daňových subjektů pak odpovídá mimo jiné možnost zdanit jen tu část finančního zisku, jež bere na zřetel výdaje na zajištění příjmů. Při realizaci práva státu na vybírání daní je potřeba to respektovat, neboli nelze opomíjet nutnost vybírat daň ve výši správně stanovené, jelikož sledování zájmu státu na vybírání daně nelze vnímat jako princip, jakkoliv přednostní či řídící.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Vlasty Formánkové a soudců Miloslava Výborného a Michaely Židlické - ze dne 6. prosince 2006 sp. zn. IV. ÚS 48/05 ve věci ústavní stížnosti A. Ř. proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 11. 2004 č. j. 7 Afs 7/2003-73, rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2.4. 2003 č. j. 10 Ca 26/2003-46 a rozhodnutím Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 13. 11. 2002 č. j. 3671/110/2002, č. j. 3672/110/2002, č. j. 3673/110/2002 a č. j. 3674/110/2002, jimiž byly zamítnuty kasační stížnost, žaloba i odvolání stěžovatelky proti rozhodnutím Finančního úřadu v Táboře, kterými byla stěžovatelce dodatečně vyměřena daň z příjmů fyzických osob za léta 1997-2000.

Výrok

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 11. 2004 č. j. 7 Afs 7/2003-73, rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 4. 2003 č. j. 10 Ca 26/2003-46 a rozhodnutí Finančního ředitelství v Českých Budějovicích ze dne 13. 11. 2002 č. j. 3671/110/2002, č. j. 3672/110/2002, č. j. 3673/110/2002 a č. j. 3674/110/2002 se zrušují.

Odůvodnění

I.

1. Ústavnímu soudu byl dne 28. 1. 2005 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), jehož prostřednictvím se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí orgánů veřejné moci, jimiž Finanční ředitelství v Českých Budějovicích (dále též jen „finanční ředitelství“) zamítlo odvolání stěžovatelky proti rozhodnutím Finančního úřadu v Táboře (dále jen „finanční úřad“) ze dne 15. 1. 2002 a 16. 1. 2002, kterými byla stěžovatelce dodatečně vyměřena daň z příjmů fyzických osob za roky 1997-2000. Krajský soud v Českých Budějovicích (dále též jen „krajský soud“) následně rozhodl v právní věci stěžovatelky v postavení žalobkyně proti finančnímu ředitelství v postavení žalovaného o zamítnutí žaloby proti v rubrice uvedeným rozhodnutím finančního ředitelství ze dne 13. 11. 2002. Nejvyšší správní soud pak svým rozsudkem ze dne 4. 11. 2004 zamítl kasační stížnost

Nahrávám...
Nahrávám...